بررسی اسطوره‌های دوقلو در رمانی از سردار ازکان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

2 دکتری زبان و ادبیات عرفانی دانشگاه بینالمللی قزوین

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این نوشتار به تحلیل رمان «رز گمشده» می‌پردازد. بسامد بالای عناصر اسطوره‌ای و مولفه‌های عرفانی در کنار یکدیگر، حضور هر کدام از آن دو دسته را در این رمان دلالت‌مند ساخته است. در این پژوهش، اولا وحدت اسطوره‌های دوقلو در متن و ثانیا فرم داستان و شگردهای ادبی آن در ارتباط با وحدت مذکور تحلیل شده و نشان داده شده است که رمان مذکور بستر بسیار مناسبی برای بازتاب اسطوره‌های آرتمیس و مریم مقدس است. ازکان از این اسطوره‌های قدیمی، خوانشی نو کرده و سر انجام میان آنها این‌همانی و وحدت ایجاد کرده است و بدین سان مهر تایید دیگری بر نظر جوزف کمبل اسطوره شناس بزرگ زده است که معتقد است اسطوره‌های متفاوت و دوگانۀ شرق و غرب علی رغم خصایص متضادی که دارند، در ابتدا یکی بوده و از یک اسطورۀ واحد مشتق شده‌اند. نیزنشان داده شده است که فرم داستان با درونمایۀ اصلی آن دارای هماهنگی و تناسب دلالت‌مند و هنرمندانه‌ای است و فرم داستان به نحو موثری در خدمت درونمایۀ اصلی رمان قرار گرفته-است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Twin Myths in Serdar Ozkan’s The Missing Rose Hiva Hassanpoor١

نویسندگان [English]

  • Hiva Hassanpoor 1
  • Azadeh Eslami 2
  • Mohammadhasan Hasanzadeniri 3
1 .Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Language and Literature, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran.
2 PhD in Mystical Literature , Department of Humanities, Qazvin International University, Qazvin, Iran.
3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This work analyzes the Missing Rose, a novel by Serdar Ozkan, from mythological point of view. A high rate of mythological and mystical elements used alongside each other shows their significance and qualifies them for more explanation.
This study investigates, the unity of twin myths in the text and secondly the style and literary techniques of the story in relation to the unity and it finally shows that the Missing Rose has been an appropriate ground reflecting the myths of Artemis and Saint Marry. Ozkan presents a modern and new interpretation of these ancient myths and eventually creates a unity and identity between them, which in turn confirms the great mythologist Joseph Campbell’s theory of the monomyth suggesting that the oriental and western mythologies, in spite of all opposite characteristics, are derived from a common myth.This study پshows that the narrative style is in perfect balance and artistic harmony with the theme of the story and the narrative style has been used in an effective way to reveal the theme.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Missing Rose"
  • "Serdar Ozkan"
  • "twin myths"
  • "symbol"
  • "novel"
  • "story style"
Bahar, M. “Research in Iranian mythology”, Tehran: Aagah (1393).
Bolen, Sh. “Mythological symbols and women's psychology”, translated by Azar Yoosefi, Tehran: Enlightenment and Women's Studies, (1386).
Dastgheib, A. “Foundations and approaches of literary criticism”, Shiraz: Navide Shiraz (1385).
Enayati ghadikelaii, M and Partners. “A rupture in the Iranian epic tradition in the constitutional era”, Journal of Contemporary Persian Literature, (1399).
Gerimal, P. “World Myths”, translated by mani salehi allameh, Tehran: Mohajer (1386).
Gravez, R. “New larousse encyclopedia of mythology”, New york: crescent books, (1978). 
Hassanzadeniri, M and Eslami, A, “A Study of the Postmodern Components in The Lost Rose”, Nasim Shargh Journal, Ataturk University of Turkey, number 7, (1396).
Hassanzadeniri, M and Eslami, A, “Investigation and analysis of mystical components in the novel The Lost Rose”, Journal of Oriental Studies, Istanbul University, Turkey, (1396).
Kambel, J. “Oriental myths”, translated by aliasghar bahrami, Tehtan: Javane Roshd (1389).
Kambel, J. “The power of myth”, translated by abbas mokhber, Tehran: Markaz (1380).
Loistros, K. “Myth and meaning”, translated by shahram khosravi, Tehran: Markaz (1385).
Mirsadeghi, J and Mirsadegh, M. “Glossary of the Art of Fiction”, Tehran: Mahnaz (1388).
Musavi gilani, R. “An Introduction to the Methodology of Islamic Art”, Tehran: Adyan (1390).
Ozkan, S. “Lost Rose”, Translated by Behrooz Dijourian, Tehran: Amot (1389).
Payandeh, H. “Short story in Iran”, Tehran: Niloofar (1390).
Roton, K.K. “Myth”, Translated by Abolghasem Ismailpour, Tehran: Markaz (1387).
Royai, T, “The birth of new myths from the heart of modern literature”, Journal of Contemporary World Literature Research, (1394).
Sattari, J. “The World of Mythology”, Tehran: Markaz (1388).
Shayanseresht, A and merad, A. “The theory of the myth of Geshtar and the ways in which it appeared in the Persian novel”, Contemporary World Literature Research, (1396).
Shayeganfar, H. “Literary Criticism”, Tehran: Dastan (1380).
Shovaliye, G and Zhan, A. “Culture of symbols”, translated by sudabeh fazayeli, Tehran: Jeyhoon (1388).
Sigal, R. “Myth”, translated by ahmadreza tagha, Tehran: Mahi (1390).
Varner, R. “Encyclopedia of World Mythology”, translated by abolghasem esmailpoor, Tehran: ostooreh (1386).