بن‏مایه ‏های مشترک آموزشی در سروده‏ های کودکانه محمود کیانوش و صالح هواری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ستاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

چکیده

ادبیات کودکان با گرایش تعلیمی و آموزشی به عنوان ابزاری کارآمد در جهت رشد فکری، اخلاقی و فرهنگی کودکان به شمار می‏رود و موجبات شناخت آنها از جامعه و محیط اطراف خود را فراهم می‏آورد. با توجه به نقش سازنده ادبیات کودکانه، نگارندگان در این جستار به بررسی تطبیقی مؤلفه‏های تعلیمی در اشعار محمود کیانوش و صالح هواری، دو شاعر معاصر ایرانی و فلسطینی پرداخته‏اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مبانی مکتب تطبیقی آمریکایی، تدوین شده است. از برآیند تحقیق چنین استنباط می‏شود که به‏رغم تفاوتهای آشکار در ساختار اشعار کودکانه این دو شاعر، هر دو با کارگیری زبانی آسان و روان، درک مضامین تعلیمی و آموزشی را برای نوباوگان میسر می‌سازند و ضمن ارضای نیازهای عاطفی کودکان، نیروی اعتماد به نفس آنها را نیز تقویت می‌کند. آشنا کردن خردسالان با مفاهیم خداشناسی و خودشناسی، فرهنگ ملی و عامیانه و نیز گسترش تمایلات اجتماعی از دیگر رسالتهای دو شاعر در سروده‌های کودکانه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Educational Bases in Children's Poems by Mahmoud Kianoush and Salih Hawari

نویسندگان [English]

  • Ezzat Molla Ebrahimi 1
  • Somayya Akhond Baba 2
1 Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.A. in Arabic Language and Literature, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Children's literature with educational orientation is considered as an effective tool for children's intellectual, moral and cultural development. And will make them aware of the community and the surrounding environment. Considering the constructive and effective role of child literature, the authors of this study have compared the educational components of childish poetry Mahmoud Kianoush and Saleh Hawari, two contemporary Iranian and Palestinian poets. This research is descriptive-analytic and based on the American Comparative School Principles. From the results of the research, it is concluded that despite the obvious differences in the structures of the poetry poems of these two poets, both of them use fluent and easy language to provide them with an understanding and understanding of educational and educational themes. And, in addition to satisfying children's emotional needs, they strengthen their self-confidence Familiarizing children with national and folk culture, as well as expanding social sentiment, is another of the missions of the two poets in children's poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children's Literature
  • Educationalcomponents
  • Mahmoud Kianoush
  • Salih Hawari
  • Cultural themes
- The Holy Quran
- Ebrahimi Al-Mo'a, Mehdi (2012), " De-familiarization with the elements of fiction in children's literature", Children's Book And teenagers.
- Anousheh, Hassan (1997), Encyclopedia of Persian Language and Literature, Samat Publications, First Edition, Tehran.
- Anis, Ibrahim, Music of Poetry, Dar al-Qalam, Beirut,. Dateless
- Ayman, Lily) and others (Dateless), A Passage on Children's Literature, Children's Book Council, First Edition, Tehran.
- Hejazi, Banafsheh (2006), Children and Adolescents Literature Features and Aspects, Roshangaran Publications and Women's Studies, Ninth Edition, Tehran.
- Hussein, Mohammad Khedr) 1922,) Imagination in Arabic poetry, Ennahda Library, Cairo.
Zamakhshari, Muhammad ibn Umar, (1979), the basis of maturity, by the efforts of Abdul Rahim Mahmoud, Dar al-Jail, Beirut.
- Salum, Tawfiq (1986), Al-Mukhtasar Philosophical Dictionary, Moscow.
- Shafiee Kadkani, Poetry Music (1997), Fifth Edition, Agah Publications, Tehran.
- Abdul Majid, Muhammad (1390 «،) A comparative study of children's poetry in Iran and Syria based on the works of Mahmoud Kianosh and Soleiman Issa ", Master Thesis, University of Tehran.
- Atwat, Muhammad Abd Abdullah (1998), National patents in contemporary Palestinian poetry from 1918 to 1968, Dar Al-Afaq Al-Jadeedah, Beirut.
- Kianoosh, Mahmoud (1991), Children of the World, Ministry of Culture and Islamic Guidance Publications, Tehran.
- Kianoosh, Mahmoud (2000),) Children's Poetry in Iran, edition
 3, Nil Publishing, Tehran.
- Kianoosh, Mahmoud (1374), Haft Rang Arch, edition 5, Touka Publishing, Tehran.
- Kianoosh, Mahmoud (1990), Indian Green Parrot, Yeganeh Publishing, Tehran.
-Moharremi, Ramin and others (1990), The study of the themes of two collections of children's poetry by Mahmoud Kianoosh Yekrd Audience ", Quarterly Journal of Literary and Adult Research, Volume 5, Number 18.
- Mullabrahimi, Ezzat and Manal Faleh (1397) Palestinian Child Literature: A Study of its Forms and Styles, UT Tehran, Tehran
- Hakimi, Mahmoud and Mehdi Kamous (2004), Basics of Children and Adolescent Literature, Arun Publications, Tehran
- Mullabrahimi, Ezzat (2017), Contemporary Palestinian Poetry, University of Tehran Press, Tehran.
- Hawari, Saleh (2011), Al-sallatu Al-aghani, , Ittihad Al-Kitab Al-Arab,Damascus.
- Hawari, Saleh (2008), Hadil Al-Hammam, Ittihad Al-Kitab Al-Arab, Damascus.