چالش قهرمان انزوا‌طلب در مقابله با زندگی مدرن: تحلیل گفتمان و روایت در رمان نفرین زمین اثر جلال آل احمد و صورت-جلسه اثر لوکلزیو

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرانسه. دانشکده زبانها و ادبیات خارجی.دانشگاه تهران. تهران. ایران

2 گروه فرانسه. دانشکده زبانها و ادبیات خارجی. دانشگاه تهران. تهران. ایران

چکیده

قهرمان انزوا‌ طلب در آثار رمانتیک جلوۀ درخشانی دارد. قهرمان رمانتیک با پشت کردن به دنیا و تماس با طبیعت به کاوش در درون خود می پردازد. این کنش لزوما در مواجهۀ با مدرنیته نبوده بلکه بیشتر بیانگر نوستالژی انسان دور افتاده از ریشه‌ ها و طبیعت را بازمی‌ نمایاند. در قرن بیستم و تحت تاثیر نویسندگانی چون پروست و جویس بار دیگر انزوا و درون‌ نگری قهرمان رواج یافت که این‌بار کاملا متفاوت با انزوای رمانتیک بود. در اینجا جستجوی هویت در دنیای مدرن به چالش اساسی قهرمان و نویسنده بدل می‌ شود. در این مقاله برآنیم تا با بررسی شیوۀ روایت و گفته‌ پردازی دو رمان نفرین زمین جلال آل احمد و صورت-جلسه ژان ماری گوستاو لوکلزیو نسبت انزوای قهرمان با جهان مدرن را روشن ساخته و نشان دهیم که چگونه انزوا توانسته به امکانی برای مقاومت در مقابل جهان مدرن و ارزش‌ های تحمیلی آن تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenge of the isolationist hero in the face of modern life: Discourse and narrative analysis of Jalal Al-e Ahmed's The Cursing of the Land novel and Le Clézio's The Interrogation

نویسندگان [English]

  • Farideh Alavi 1
  • Seyyed Ehsan Hosseini 2
1 Département de français. Faculté des langues et littératures étrangères. Université de Téhéran. Téhéran. Iran
2 Département de français. Faculté des langues et littératures étrangères. Université de Téhéran. Téhéran. Iran
چکیده [English]

The isolationist hero in the romantic work has a bright front. The Romantic hero explores the inside by exploring the world and contacting nature. This action is not necessarily in the face of modernity, but rather reflects the nostalgia of humanity far removed from its roots and nature. In the twentieth century, under the influence of writers like Proust and Joyce, the hero's isolation and introspection again came into being, which was quite different from romantic isolation. Here, the quest for identity in the modern world becomes a major challenge for the hero and writer. In this article, we seek to elucidate the style of isolation of the hero with the modern world and to show how isolation has enabled a resistance to the modern world and its imposed values, by examining the narrative and enunciative analysis of the two novels, Cursing of the Land by Al-e Ahmad and the Interrogation by Le Clézio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • isolation
  • modern life
  • Resistance
  • Rupture
  • fusion
  • Al-e Ahmad
  • Le Clézio