چالش قهرمان انزوا‌طلب در مقابله با زندگی مدرن: تحلیل گفتمان و روایت در رمان نفرین زمین اثر جلال آل احمد و صورت-جلسه اثر لوکلزیو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

قهرمان انزوا‌طلب در آثار رمانتیک جلوة درخشانی دارد. قهرمان رمانتیک با پشت کردن به دنیا و تماس با طبیعت به کاوش در درون خود می‌پردازد. این کنش لزوما در مواجهة با مدرنیته نبوده بلکه بیشتر بیانگر نوستالژی انسان دورافتاده از ریشه‌ها و طبیعت را بازمی‌نمایاند. در قرن بیستم و تحت تاثیر نویسندگانی چون پروست و جویس بار دیگر انزوا و درون‌نگری قهرمان رواج یافت که این‌بار کاملا متفاوت با انزوای رمانتیک بود. در اینجا جستجوی هویت در دنیای مدرن به چالش اساسی قهرمان و نویسنده بدل می‌شود. در این مقاله برآنیم تا با بررسی شیوة روایت و گفته‌پردازی دو رمان نفرین زمین جلال آل احمد و صورت-جلسه ژان ماری گوستاو لوکلزیو در پژوهشی تطبیقی، که بر نظریات دومینیک منگونو پیرامون گفته‌پردازی و سبک‌شناسی استوار می‌باشد، نسبت انزوای قهرمان با جهان مدرن را روشن ساخته و نشان دهیم که چگونه انزوا توانسته به امکانی برای مقاومت در مقابل جهان مدرن و ارزش‌های تحمیلی آن تبدیل شود. تطبیقی بودن پژوهش به ما امکان گستردن افق‌های آن و فراهم‌کردن بستری برای درک اشکال مختلف مقاومت در برابر زندگی مدرن به عنوان یک سبک زندگی سلطه‌گر و همسان‌ساز با توجه به تفاوت‌های فرهنگی شرقی-غربی را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenge of the isolationist hero in the face of modern life: Discourse and narrative analysis of Jalal Al-e Ahmed's The Cursing of the Land novel and Le Clézio's The Interrogation

نویسندگان [English]

  • Farideh Alavi 1
  • Seyyed Ehsan Hosseini 2
1 Département de français. Faculté des langues et littératures étrangères. Université de Téhéran. Téhéran. Iran
2 Département de français. Faculté des langues et littératures étrangères. Université de Téhéran. Téhéran. Iran
چکیده [English]

The isolationist hero in the romantic work has a bright front. The Romantic hero explores the inside by exploring the world and contacting nature. This action is not necessarily in the face of modernity, but rather reflects the nostalgia of humanity far removed from its roots and nature. In the twentieth century, under the influence of writers like Proust and Joyce, the hero's isolation and introspection again came into being, which was quite different from romantic isolation. Here, the quest for identity in the modern world becomes a major challenge for the hero and writer. In this article, we seek to elucidate the style of isolation of the hero with the modern world and to show how isolation has enabled a resistance to the modern world and its imposed values, by examining the narrative and enunciative analysis of the two novels, Cursing of the Land by Al-e Ahmad and the Interrogation by Le Clézio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • isolation
  • modern life
  • resistance
  • rupture
  • fusion
  • Al-e Ahmad
  • Le Clézio
Alavi, Farideh, Shahverdiani, Nahid (1388) (2009). « Talfigh-e Afsane va Osture dar
dastanhay-e kutah-e Jean-Marie Gustave Le Clézio » (Combination of Fantasy and Myth in the Short Stories of Jean-Marie Gustave Le Clézio), Pazhuhesh-e Moaser Jahan (Research in Contemporary World Literature), volume 14, no.51, University of Tehran.
Al-e Ahamad, Jalal (1386) (2007), Nefrin-e Zamin (Curse of the Earth), Tehran, ed. Madjid.
Bachelard, Gaston (2012). (Première édition, 1957). La poétique de l'espace, PUF, coll. Quadrige.
Bakhtiari, Ma’sume, (1391) (2012), « Naghdi Farhangi bar Dastan-e Modir-e Madreseh Asar Jalal Al-e Ahmad bar Asas Nazari-ye “San’at-e Farhang” Thedore Adorno » (A Cultural Criticism of Jalal-al-Ahmad's Modire Madrese (The School Principal) In the Light of Theodore Adorno's Theory "Culture Industry") in Pazhuhesh-e Moaser Jahan (Research in Contemporary World Literature), volume 17, no.1, University of Tehran.
Behnamfar, Mohammad et al., (Summer and Autumn 2013). «Naghd-e Ravanshenakhti-e digar Siyavoshi Namandeh bar Mabnay-e Nazariy-e Karen Horney » (Psychological Criticism of Digar Siyavoshi Namandeh (“There is no Siyavosh Still Alive”) Based on Karen Horney's Theory), Pazhuhesh-e Moaser Jahan (Research in Contemporary World Literature), volume 18, Issue 2, University of Tehran.
Bélisle, Mathieu (2010). Le drôle de roman. L’œuvre du rire chez Marcel Aymé, Albert Cohen et Raymond Queneau, Montréal, Presse de l’Université de Montréal.
Dastgheyb, Abdol Ali (1390) (2011), Naghde Asar Jalal Al-e Ahmad (Criticism of the Works of Jalal Al-e Ahmad), Tehran, ed. Khane Ketab.
Foroughi Hassan, Sajadi Elham (2010-2011). « Retour au désert ou refus de la modernité dans Désert de Le Clézio » in Revue des Etudes de la Langue Française, 2e année, no. 3, pp. 17-27.
Foucault, Michel (1993). (Première édition, 1975). Surveiller et punir, Paris, Gallimard.
Genette, Gérard (1972). Discours du récit, in Figures III, Paris, Seuil.
Kaempfer, Jean (2003) La Voix narrative : Méthodes et problèmes, https://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/vnarrative/vnintegr.html#vn083 100 (consulté le 31 décembre 2019(
Le Clézio, J.M.G. (1963). Le Procès-verbal, Paris, Gallimard.
 .(1967) ______________L’Extase Matérielle, Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin.«
Maingueneau, Dominique (1986). Linguistique pour le texte littéraire, Paris, Armand Colin.
Mir Abedini, Hassan (1390) (2001), Sad Sal Dastan Nevisi-ye Iran (One Hundred Years of Fiction-Writing in Iran), volume I & II, Tehran, ed. Cheshmeh.
Richardson, Brian (1991). « The Poetics and Politics of Second Person Narrative », Genre, n° 24, 1991, p 309-330
Sadeghi Shahpar, Reza, (1390) (2011). in Mahmud Bashiri, Jalal Pazhuhi (Majmue Maghalat dar bareye Jalal al-e Ahmad) (Jalal Research (A collection of articles on Jalal AlAhmad's thoughts and ideas, written by a group of authors)), Tehran, ed. Khane Ketab.
Salles, Marina (1996). Parcours de lecture, Le Procès-verbal. Paris, Bertrand-Lacoste.
Taylor, Charles (1989). Les Sources du moi. La formation de l’identité moderne, Montréal, Boréal.