نوشتار پست‌مدرن در دو رمان ملکوت اثر بهرام صادقی و صورت جلسه اثر ژان-ماری گوستاو لوکلزیو

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فرانسه/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ گروه زبان و ادبیات فرانسه/دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بهرام صادقی و ژان‌ماری گوستاو لوکلزیو هر دو از نویسندگان سنت‌شکن و نوآور معاصر هستند که، همانند هر یک از بزرگان علم و ادب، بر نویسندگان پس از خود نیز تأثیرگذار بوده‌اند. با توجه به اینکه این دو نویسنده از پیشگامان عصر داستان‌نویسی پسامدرن به شمار می‌روند و در یک برهۀ زمانی دو رمان مشهور خود، ملکوت (1350) و صورت‌جلسه (1963) را به نگارش درآورده‌اند، این سؤال مطرح می‌شود که تا چه اندازه مؤلفه‌های نوشتار پسامدرن در این دو اثر همسویند. شایان ذکر است، شرایط اجتماعی و تاریخی زمان نگارش این دو رمان به فرضیۀ شباهت آنها قوت می‌بخشد: صورت‌جلسه پس از جنگ الجزایر و ملکوت پس از کودتای 28 مرداد نگاشته شده است. مطالعۀ نزدیکیِ نوشتار پسامدرن در این دو رمان از این جهت جالب توجه است که مفهوم پسامدرن در فرهنگ‌ها و جوامع گوناگون یکسان نیست. در این مقاله، با تکیه بر شاخص‌ترین مؤلفه‌های پست‌مدرنِ مشترک در این دو اثر به مطالعۀ درونمایۀ مرگ‌اندیشی، دوگانگی و تناقض و در نهایت، بُعد معماگونۀ روایت می-پردازیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postmodern writing in Malakut, novel of Bahram Sadeghi, and Interregation written by J.-M.G. Le Clezio

نویسندگان [English]

  • Maryam Sheibanian 1
  • Elham Nikravesh 2
1 Department of French Language and Literature/Faculty of Literature and Human Science
2 M.A./Department of French Language and Literature/Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Bahram Sadeghi and Jean-Marie Gustave Le Clézio are both innovative contemporary writers. Considering that these two writers are pioneers of the postmodern period of fiction in their countries, and that during this time, they wrote their two famous novels, Malakut (1350) and Interrogation (1963), this question is to be seen : to what extent postmodern writing components are similar in their mentioned works? It is worth noting that the social and historical conditions for the writing of these two novels strengthen their similarity assumption: Interrogation was written after Algerian war and Malakut was created after the coup d’état of August twenty eight. Examining the affinities between these two novels could be also interesting because the postmodern concept is not the same in different cultures and societies. In this paper, based on the most common elements of postmodern writing in these two works, we study the theme of death thought, duality and contradiction, and finally, the enigmatic aspect of the narration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodern writing
  • Malakut
  • interrogation
  • death thought
  • duality
  • enigmatic writing