واکاوی چیستی معنا و زیبایی در «قصیدة النثر» (با تکیه بر اندیشه های ادونیس و انسی الحاج)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- گروه زبان و ادبیات عربی

چکیده

«قصیدة النثر» عنوان یک نوع ادبی است که توسط مجله لبنانی «شعر» و متأثر از ادبیات فرانسوی رواج یافت. این نوع ادبی صرف نظر از موافقان و مخالفان آن، در عرصه‌ی شعر و نقد معاصر عربی حضور دارد. در این مقاله چیستی قصیدة النثر و زیبایی و خوانش آن که در پیوند با معناست اهمیت دارد. زیبایی قصیدة النثر را به نوعی متفاوت و با کنکاش در عالم معنا باید جست و جو کرد. در این پژوهش سؤال اساسی مبتنی بر چیستی این نوع ادبی و چگونگی درک زیبایی در آن است. فهم چیستی قصیدة النثر در گرو گسست کامل از تفکر ادبی سنتی است، قصیدة النثر در زبان عربی به جهت هویت معنایی شکل گرفته در آن از سوی شاعرانی چون: ادونیس و انسی الحاج به عرصه‌ی رویکردهای هستی شناسیک و هرمنوتیک فلسفی قدم نهاده است . قصیدة النثر بستری است برای آفرینندگی گسترده و پیوسته در عالم معنا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic and Aesthetic Analysis in Prose Poem: Based on Adonis and Ounsi el-Hajj’s Theories

چکیده [English]

Prose poem is a literary genre that become commonly practiced due to French literature and the Lebanese journal of Poetics. Despite pros and cons toward such genre, it is within the contemporary Arabic poetry and criticism. This article considers the quiddity, aesthetic, and reading of prose poetry significant in relation to meaning. The beauty of the prose poem can be sought in a different way and exploration of meaning. In this research, the fundamental question is based on the nature of this type of genre and how to understand its aesthetic aspects. To comprehension its meaning a complete dissociation of the traditional literary thinking is required. The formation of prose poem in Arabic is founded on semantics embarked by poets such as Adonis and Ounsi el-Hajj on fields of ontological and philosophical hermeneutics. It sets the ground for broad and continuous creation of semantics.

Keywords: Prose poem, “Poetics”, Ounsi el-Hajj, Adonis, Semantics, Aesthetics, Hermeneutic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prose poem
  • “Poetics”
  • Ounsi el-Hajj
  • Adonis
  • semantics
  • Aesthetics
  • Hermeneutic