بررسی تطبیقی اندیشه های پسااستعماری در رمان ذاکرة الجسد احلام المستغانمی و همسایه ها احمد محمود

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 آموزش پرورش

چکیده

ادبیات عصاره ی فرهنگ و تبلور نگرش جمعی یک قوم به زمان می باشد که به صورت مکتوب یا شفاهی تصویر می گردد، اما یکی از وجوهی که در ادبیات معاصر نادیده گرفته شده است، توجه به پیوندهای ادبیات داستانی معاصر با جریان های سیاسی روزگار آن است. پسااستعماری درگیر تأثیرات استعمار و عملکرد آن بر فرهنگ ها ورسوم و جوامع استعمار زده است. در این تحقیق رمان های معروف «همسایه» های احمد محمود و داستان بلند (ذاکرة الجسد) «خاطرات تن» احلام استغانمی از منظر خوانش نظریه ی پسااستعماری بررسی و مطالعه شده است..
. یافته های این تحقیق و تحلیل مولّفه‌های پسااستعماری آن(تقابل شرق و غرب، فرودست، دیگری، آگاهی) حاکی از آن است که مستغانمی و احمد محمود در رمان ذاکرة الجسد و همسایه ها با استفاده از تعبیرهای مستقیم و غیرمستقیم در صدد کشف و نقد تلاش های استعمار نوین در جهت نابودی هویت و استقلال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملل مشرق زمین، خصوصاً کشورهای اسلامی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the dimenshon of theory of post decolonization the novel of (Zakerat Ak Jasad) by Ahlam Al Mstaganemi and (Hamsayeha) by Ahmad Mahmood

چکیده [English]

the Literature is a culture extract and crystallization of the collective attitude of a nation to a time when the image is written or oral but One aspect that has been overlooked in contemporary literature, according to contemporary fiction ties with the political process is time. Postcolonial involved in the effects of colonialism on the cultures and societies. In this study, the famous novel(Hamsayeha) "neighbor" by Ahmad Mahmoud and the novel (Zakerat Al Jasad) "Memories of bady" Ahlam Al Mstghanmy been studied from the perspective of postcolonial reading ... The findings and analysis of postcolonial its components (East-West confrontation, the poor, the other, consciousness) suggest that Ahlam Al Mosteghanemi and Ahmed Mahmoud in the novel Thakirati Jasid and neighbors using direct and indirect interpretations seeks to explore and critique effort in order to destroy the identity and independence of neo-colonialism, political, cultural, social and economic Orient nations, especially Islamic countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Literature
  • " "postcolonial
  • " "novel Zakirati Al Jasid
  • " "Hamsayeha
  • " "Ahlam Mosteghanemi
  • " "Ahmad Mahmoud"