بررسی میزان و علل گرایش به‌ رمان عامه‌پسند (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعهشناسی دانشگاه اصفهان، ایران

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 دانشگاه اصفهان دانشجوی ارشد ادبیات

چکیده

رمان‌های عامه‌پسند از پدیده‌های پرمخاطب دهة اخیر در جریان ادبی
معاصر است که به‌ فروش بالایی دست یافته‌اند.
مسئلة مورد بررسی در این مقاله، میزان
و انگیزه‌های گرایش به ‌این رمان‌ها در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که در
سه سطح ویژگی
های ظاهری، ادبی و محتوایی بررسی شد. بدین منظور، عواملی چون
جنس، رشته، مقطع و پایگاه اجتماعی- اقتصادی برگزیده شدند تا ارتباط آن‌ها با میزان
علاقه به‌ رمان عامه پسند بررسی شود. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و با استفاده از
پرسشنامه محقق ساخت انجام گرفت. نمونة تحقیق از طریق نمونه‌گیریتصادفی 384 نفر برآورد شد که با حذف پرسشنامه‌های
مخدوش، در نهایت 301 پرسشنامه واکاوی شد. داده‌های به ‌دست آمده با نرم‌افزار
SPSS و
روش
های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. نتایج نشان می‌دهد میزان
مطالعة رمان در جامعة آماری ضعیف است (بیش از 57 درصد هیچگاه رمان نمی‌خوانند و یا
به‌ ندرت می‌خوانند). میانگین گرایش به ‌رمان عامه‌پسند 52/3 است که متوسط رو به ‌بالا
محسوب می‌شود. از بین فرضیه‌های تحقیق، ارتباط معنادار و معکوسی بین میزان گرایش
به‌ رمان عامه‌پسند و پایگاه اجتماعی- اقتصادی به‌دست آمد. دیگر فرضیة تحقیق، یعنی
وجود ارتباط معنادار میان مقطع تحصیلی و گرایش به رمان عامه‌پسند نیز تأیید شد.
اما ارتباط میان جنسیت مخاطبان و نیز رشتة تحصیلی با گرایش به‌ رمان عامه‌پسند، دو
فرضیة دیگر تحقیق بودند که مورد تأیید قرار نگرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Tendency Towards Popular Novels: the Case of Students of University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Masod Kianpor 1
  • Zohre Najafi 2
  • mina kazemi 3
1
2
3
چکیده [English]

Popular novels are among recent
phenomena in literary trends with a large number of audience and high sale
rates. This paper is an attempt to analyze the degree and reasons for
reading popular novels by students of University of Isfahan. We studied popular
novels in three different dimensions:  appearance, content and literary qualities.
Variables such as gender, level of education, socio-economic status and field
of study are considered as possible independent variables that may influence
tendency towards popular novels. Research sample includes 301 cases who were
able to fill out our questionnaire from a total sample of 384 individuals. The
result of the study indicates that mean of tendency towards popular novels is
above the average (3/52).There is a meaningful but reverse relationship between
socio-economic status and tendency towards popular novels in the sense that the
higher the level of social-economic statue, the less tendency toward popular
novels. Likewise, there is a meaningful and reverse relationship between level
of education and tendency towards popular novels. However, with the other two
independent variables, namely, gender and field of study, we did not find any
meaningful relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Popular Novel
  • Audience Evaluation
  • Pop Culture
  • university student
  • reading
  • University of Isfahan
  • cultural studies