بررسی تطبیقی- بینامتنی تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی با تأکید بر مقایسة دو اثر صدسال تنهایی و بالون مهتا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی-دکترای ادبیات آمریکای لاتین

2 کارشناس ارشد مطالعات آمریکای لاتین، دانشکدة مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

گابریلگارسیامارکزازچهره‌هایفرهنگی، سیاسیواجتماعیآمریکایلاتین،برندة جایزةادبینوبل ویکیازتأثیرگذارتریننویسندگانرماننودرجهانباکتابمعروفخود، صدسالتنهایی،بهشمارمی‌رود. بهنظر می‌آیدنویسندگانایراننیزازتأثیراین اثر مستثنینبودهبه گونه‌ای که بازتاب صدایویرامی‌تواندر آثار آن‌ها آشکارا شنید.در بررسی حاضر از رویکرد تطبیقی بر مبنای نظریة ترامتنی ژنتی (با تأکید بر بینامتنی و بیش‌متنی به عنوان روشی برای تطبیق دو متن) برای شناخت تأثیر و بازتاب صدای صدسال تنهایی مارکز در کتاب بالون مهتا نوشتة جعفر مدرس صادقی بهره‌مند خواهد شـد و ارتباط‌های ترامتنی بین این دو اثر، با توجه به تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود در میان شخصیت‌ها و رخدادها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative-Intertextual Study of the Influence of Gabriel Garcia Marquez on Iranian Literature; the Reflection of One Hundred Years of Solitude in Mehta’s Balloon

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghroosta 1
  • Ramin Vahidzade 2
1
2
چکیده [English]

Gabriel García Márquez is one of the most outstanding cultural, political and social figures in Latin America. Apparently Iranian writers have been greatly influenced by him and we can perceive the reflection of his words, his style, or in general, his voice in the works of many Persians writers. In this research we have done an intertextual-comparative-study on the reflection of One Hundred Years of Solitude in Mahta’s Balloon written by Jafar Modares Sadeghi. In this study we have taken advantage of Gérard Genette’s theories of transtextuality by elaborating on intertextual and hypertext approaches. The transtextual relations between the two texts are shown and classified by studying the similarities and differences between the characters and events of these literary works.