گذر فمینیستی از جزیرة سرگردانی و به سوی فانوس دریایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, دکترای زبان انگلیسی

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ;کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

چکیده

بنابه دیدگاه گروه‌هایفمینیستی،
ارزش
ذاتی زنان
ومردان برابر است،اما
دربیشتر
جوامع،افراد
برایگروه
مردانامتیاز
ویژه‌ایقائل‌اند.
بر این اساس در دورة مدرن حرکت‌های اجتماعی شکل گرفته
اند تا
شعار برابری زنان
ومردان را محقق سازند.حضور زنان در روند این حرکت‌های
اجتماعی، در قالب عملکردها و رفتارهای مختلف حائز اهمیت است و بایسته است که در
گستره‌های مختلف مورد مطالعه و بررسی بیشتر قرار گیرد.

فعالیت
زنان رمان‌نویس در جوامع مختلف جهان مدرن از تجلیات این حرکت‌های اجتماعی بوده است
و حضور مؤثر ویرجینیا

وولف،رمان‌نویس
بریتانیایی،
از این بابت غیر
قابلانکار
است ونوشته‌ها و
خطابه‌هایسیمین
دانشور
نیز به عنوان شخصیتی تأثیرگذار

برایرمان‌نویسان
ایرانی،
نشان
ازتمایلات
فمینیستیاو
دارد.هدف
این
مقاله
بررسیتطبیقی
رمانِبه سوی
فانوسدریایی
نوشتة ویرجینیاوولف،
وجزیرة
سرگردانی
و
جلددوم
آنساربان
سرگردان
نوشتة
سیمیندانشور
ازمنظر
فمینیسماست.
خاستگاه این مقاله، نظریه‌های فمینیستی‌ای است که مهم‌تر از هر موردی،
زن را موجودی مستقل از مرد و دارای ویژگی‌های زیست‌شناسی، فرهنگی و ذهنی متفاوت از
مردان به حساب می‌آورند. در پی بررسی متن رمان‌ها، با استفاده از نظریات منتقدان و
تطبیق آن‌ها، شباهت‌های

متعددیدر
مضامینو
شخصیت‌هایاین رمان‌ها دیده می‌شود. زنان، چه
مدرنو
چه سنتی،آرزوها،
ترس‌هاو
دردهایمشترکی
دارند ونظام
پدرسالار
راهبردهای
همسانیرا
برایغلبه
برزنان
به‌کارمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Female Characters in The Wandering Island and To the Lighthouse Under the Light of Feminism

نویسندگان [English]

  • بهرام Behin 1
  • Masoumeh Bagheri 2
1 خیابان شریعتی جنوبی. کوچه ارک. کوچه خلیفه گری. پلاک ۶. طبقه ۴. واحد ۷.
2
چکیده [English]

Feminism is a belief that women and men are equally
worthwhile creatures, but most communities define a degree of superiority for
the male group. In modern ages, some social movements have struggled to achieve
equality between women and men and restore women’s ignored rights.
 Presence of women themselves and their activities are significant and
require more scholarly studies. Women novelists have created memorable writings
through these movements. Born in 1882, Virginia Woolf’s great contribution to
feminism is indisputable and Simin Daneshvar’s writings and lectures, a source
of inspiration to many writers in Iran, reveal her inclinations towards
feminism. The aim of this paper is to provide a comparative analysis of Woolf’s
To the Lighthouse and Daneshvar’s The Wandering Island and The Wandering
Cameleer in the light of feminism. The approach of this paper is explanation
and clarification of feminists’ idea that women are first human beings, and are
independent creatures with different biologial, cultural and psychological
characteristics. Following close reading of the texts of the novels and
utilizing feminist views, the novels were compared and many similarities were
observed in them. Among many other issues, the focus of the paper is on female
characters of the novels, both traditional and modern, who have shared wishes,
fears, concerns, and sufferings. The patriarchy power applies similar
strategies to oppress women, although they are located in different regions of
the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virginia Woolf
  • Simin Daneshvar
  • feminism
  • patriarchy
  • Female Language
  • Women’s Inner World