همسانی موضوعی میان داستان اکبرت زرد مو، اثر تیک، با افسانه ماهان مصری از هفت پیکر نظامی

نویسنده

چکیده

متن حاضر که با سرپرستی آقای دکتر تورج رهنما نوشته شده است، در ابتدا می‌کوشد ویژگی‌های آن مکتب ادبی را بر بشمرد که با نام رمانتیسم شهرت دارد. در گام بعد آن را مکتبی معرفی می‌کند که به ادبیات محدود نمی‌ماند ، بلکه رنگی فلسفی می‌گیرد و تا سطح نوعی عقیده و منش اوج می‌یابد. رمانتسیم با این مفهوم و اعتبار پدیده‌ای است که از قرن نوزده و حوزة فرهنگی اروپا فراتر می‌رود و ما می‌توانیم به طور عام نشانه‌های آن را در حوزه‌های فرهنگی شرق و غرب بیابیم.
مقالة حاضر در راه اثبات این دعوی نوولی از لودویک تیک، نویسندة قرن نوزده آلمان را با افسانه‌ای از نظامی گنجوی، شاعر ایرانی قرن ششم مقایسه کرده است، تا خویشاوندی آنها را در قالب و محتوا برجسته سازد. شاخص این هر دو اثر، یعنی نوول اکبرت زرد مو و افسانة ماهان مصری، آن است که هر دو قهرمان در درک عینی جهان پیرامون خود ناتوان هستند، و با طبیعتی دشمن خو سر و کار دارند که با آنان بیگانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Die Affinit?t zwischen Ludwig Tiecks Erz?hlung Der blonde Eckbert und Nizamis M?rchen Mahan der ?gypter

چکیده [English]

Der folgende Text, der unter der Betreuung von Herrn Dr. Touraj Rahnema entstanden ist, erw?hnt zuerst kurz die bestimmenden Züge der literarischen Schule, die im europ?ischen Kulturraum allgemein als Romantik verstanden wird, will aber darüber hinaus die Romantik als eine Art Lebenshaltung und Kunstverst?ndnis begreifen, die unabh?ngig von einer bestimmten Kunstperiode genauso auch in ?stlichen Kulturkreisen ihre Vertreter hat. Als Beleg dafür dienen hier die Novellistik des deutschen Dichters Ludwig Tieck und das M?rchenwerk des persischen Klassikers Nizami und jene formalen wie inhaltlichen Verwandtschaften, die in Tiecks Erz?hlung Der blonde Eckbert und Nizamis Kunstm?rchen Der Kaufmann Mahan offenbar vorkommen. Kennzeichnend für beide Erz?hlungen ist, dass jeweils die Hauptfiguren nicht in der Lage sind, ihre Umwelt objektiv wahrzunehmen und sehen sich einer Natur ausgesetzt, die ihnen bedrohlich feindlich gesinnt ist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • das Irrationale in der menschlichen Handlung
  • das paradiesische Leben
  • die Franz?sische Revolution
  • Entfremdete Natur
  • Erkenntniskrise
  • Romantische Schule
  • Romantische Weltanschauung