بازتاب فمینیسم از رهگذر کارکرد اصول همکاری گرایس در نمایشنامة سالارزنان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی

2 دانشگاه تهران، دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی

چکیده

این مقاله به بررسی کارکرد اصلی مهم در تحلیل گفتگو می‌پردازد که به فیلسوف معاصر پل گرایس تعلق دارد. او معتقد است مکالمة میان افراد، علاوه بر رد و بدل کردن اطلاعات، بر پایة همکاری میان آنها است و در همین راستا اصلی به نام «اصل همکاری» را مطرح می‌کند که شامل قواعدی دربارة زیربافت متون است. از آنجا که اصل همکاری گرایس در رابطه با گفت‌وگو مطرح شده، می‌توان آن را در تحلیل متون نمایشی به کار برد. در این مقاله، «اصل همکاری» گرایس در نمایشنامة سالارزنان اثر کاریل چرچیل مورد کاوش قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود که در راستای این بررسی، به رویکردهای سیاسی - فمینیستی موجود در متن پرداخته شود، چرا که بی‌گمان گفت‌وگوها بخش عمده‌ای از این رویکردها را نشان می‌دهند. هدف این مقاله این است که نشان داده شود چطور بهره‌گیری از رویکردهای زبان‌شناختی و استفاده از امکانات گفت‌وگو می‌تواند به‌نمایشنامه‌نویس در روند خلق اثر یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of Feminism in Churchil's Top Girls Through the Function of Gricean Principles

نویسندگان [English]

  • Maryam Dadkhah Tehrani 1
  • Behrooz Mahmoodi Bakhtiari 2
چکیده [English]

This article aims to study an important principle in discourse analysis, which belongs to Paul Grice, the contemporary philosopher. He believes that in addition to giving and taking information during a conversation, people also show their cooperation with each other, and so he suggests the ‘cooperative principle’ which contains some principles of subtext. Since the cooperative principle is with regards to dialogue and conversation, it can be applied to plays. This article studies the cooperative principle in Top Girls by Caryl Churchill and through this study, it shows the political and feminist approaches in this play, because these approaches are shown through language. The goal of this article is to show how Churchill was or was not successful in showing her ideological beliefs through language and cooperative principle in particular. Through this study, it will be shown how linguistics and its principles, strengthen the dramatic effects and help the dramatist to show his/her ideology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caryl Churchill
  • Cooperative Principle
  • feminism
  • Libertarian Feminism
  • Linguistic of Drama Pragmatics
  • Socialist Feminism
  • Top Girls