خوانشی هگلی از نمایشنامۀ ژان قدیس اثر جورج برنارد شاو: تأثیر رویکرد دیالکتیکی در یک بازآفرینی تاریخی

نویسندگان

1 دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران،دکترای زبان وادبیات انگلیسی

2 دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها وادبیات خارجی، دانشجوی دکترای زبان وادبیات انگلیسی

چکیده

جورج برنارد شاو ایرلندی،‌ یکی از نخستین نویسندگانی است که مقول? باز آفرینی تاریخی را به شکلی متفاوت از هم‌ اندیشان معاصر و پیش از خود ، در درام‌ های تاریخی قرن بیستم به تصویر می‌ کشد و رویکرد چالش برانگیزتری نسبت به سنت دستیازی به تاریخ در راستای پردازش داستانی نمایشی ارائه می‌ دهد. در این راستا نگاه شاو به فلسف? تاریخ در ده? 1920، با نمایشنام? ژان قدیس،‌ به اوج بلوغ خود می‌ رسد و شباهت نزدیکی با اندیش? فلسفی فردریش ویلهلم هگل،‌ فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم،‌ و رویکرد او به روند تکاملی فلسف? تاریخ غرب پیدا می‌ کند. در این مقاله تلاش شده است تا نمایشنام? ژان قدیس از منظر فلسف? تاریخ هگل که در فلسف? حق و فلسف? تاریخ او آمده،‌ تحلیل شده و با استناد به متون نگارشی این دو نویسنده، همانندی‌ های آنان در ارائ? نگاهی ایده‌آل‌گرایانه و پوزیتیویستی به مقول? تاریخ ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Hegelian Reading of Saint Joan, a Historical Drama by G.B. Shaw: the Effects of Dialectical Approach in a Historical Reproduction

نویسندگان [English]

  • Maryam Soltan Beyad 1
  • Nahid Ahmadain 2
چکیده [English]

Among British playwrights , George Bernard Shaw is a dramatist who envisages the hermeneutics o f history with a m ore challenging perspective w hich approximates him to a modern o utlook. I n this regard, he manages to attune his philosophy of history ( best exposed in a 1923 p lay by t he name of S aint Joan ) with the idea of F . W . Hegel, t he nineteenth - c entury German th inker , and his unique approach to the speculations on the philosophy o f history . The attempt of the present study is t o read Saint Joan through the looking glass of Hegel’s two eminent works , The Philosophy of Right and Philosophy o f History and if possible , to excruciate t he assimilations between t he t wo thinkers a nd their involvement in the notion of history .

کلیدواژه‌ها [English]

  • dialectics
  • F. W. Hegel
  • G. B. Shaw
  • historical drama
  • Philosophy of History
  • Saint Joan