بررسی حکایت ناتمام آشپزباشی، اثر جفری چاسر از منظر رئالیسم

نویسنده

دانشگاه ارومیه، مربی

چکیده

حکایت ناتمام و یا بسیار کوتاه آشپزباشی از مجموعه حکایت‌های کنتربری در مقایسه با دیگر حکایت‌های این مجموعه، وضعی استثنایی دارد. این حکایت استثنایی به سبب ویژگی خاص خود توسط نویسنده یا مصححان بعدی از کتاب حذف نشده است، لیکن در گزیده‌های ادبی ذکری از آن به میان نیامــده و از طرف منتقدان و چاسرشناسان کمتر به آن پرداخته شده است. راوی این حکایت پیشه‌وری فرودست است که خود او و داستانش از منظر رئالیستی بسیار حائز اهمیت اند. «حکایت آشپزباشی» پس از «حکایت آسیابان» و «حکایت داروغه» که به وضعیت طبقة متوسط و اصناف شهرنشین می‌پردازند، روایت شده است، و هر سه حکایت که گونة ادبی فابلو (fabliau) هستند در تقابـل با حکایت شهسواری نقل شده‌اند که رمانس است و هم راوی و هم شخصیت‌های آن از اشراف‌اند. این تقابل اولین حضور آشکار ادبیات رئالیستی در مجموعه حکایت‌های کنتربری و حتی در کل آثار چاسر است و می‌توان گفت شاهکار بودن اثر به خاطر همین پردازش رئالیستی آن در قرن چهاردهم است. در این نوشته، ضمن بررسی دیدگاه‌های منتقدان ادبی دربارة کوتاه بودن «حکایت آشپزباشی»، به بررسی حکایت از منظر رئالیستی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Geoffrey Chaucer's Unfinished Cook's Tale from a Realistic Point of View

نویسنده [English]

  • Alireza Mahdipour
چکیده [English]

The unfinished or very short Cook's Tale is an exception among the Canterbury Tales. This quality didn't make the author or later editors to dismiss it from the collection. Yet, it made the tale absent from almost all anthologies and caused it to suffer from the negligence of most critics and Chaucer scholars. However, both the narrator of the tale, who is a lower class Londoner living or working in the crowded city center, and the Tale, which deals with the corruption of lower class Londoners, can be significant from a realistic point of view. The Cook's Tale follows The Miller's and the Reeve's tales, and all three, intertextually linked, are fabliaux. This is in sharp contrast with the romantic and highly idealized Knight's Tale. This contrast is the first manifestation of realistic literature in the Canterbury Tales, and perhaps the whole of Chaucer's works. Indeed, it is this quality of Chaucer that makes the work his masterpiece.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaucer
  • Fabliau
  • Realism
  • Romance
  • The Canterbury Tales
  • The Cook's Tale
  • The General Prologue