اسلام و سیاست در ادبیات نمایشی دورة الیزابت: نمایشنامههای تیمورلنگ و اتللو

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم، دکترا

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کارشناس ارشد

چکیده

رویارویی غرب با شرق از دیرباز چالش مهمی در تاریخ اروپا به شمار میآید. در این رابطه، در سدة شانزدهم، الیزابت اول برخورد دوگانهای نسبت به مسلمانان داشت؛ وی، از یک سو، از آنها به منظور ایستادگی در برابر تهدیدات امپراتوری اسپانیا و کلیسای کاتولیک استفاده کرد، و از سوی دیگر، پس از پیروزی انگلیس بر ناوگان دریایی اسپانیا در سال ????، سیاست او به منفی جلوه دادن چهرة مسلمانان تغییر گرایش داد. هدف این گفتار روشن ساختن سیاست دوگانة انگلیس عصر الیزابت است: سیاستی که بر مبنای همبستگی با مسلمانان در برابر کلیسای کاتولیک و اسپانیا بنا نهاده شده بود؛ اما نویسندگان آن، همانند مارلو و شکسپیر، به اهریمننمایی مسلمانان در آثار خود تداوم میبخشیدند. بدین ترتیب، در این گفتار، دلایل واژگوننمایی از چهرة اسلام و مسلمانان، همانند برتری دینی و شرقستیزی، و نیز، استفادة ابزاری از مسلمانان با نگاهی به دو نمایشنامة تیمورلنگI و IIاز کریستفر مارلو و اتللو از ویلیام شکسپیر بررسی میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islam and Politics in Elizabethan Drama: Tamburlaine the Great and Othello

نویسندگان [English]

  • Fazel Asadi Amjad 1
  • Ramin Farhadi 2
1
2
چکیده [English]

The encounter between the West and the East is historically regarded a s crucial i n the European chronicles. I n the 16th century, the politics of Queen Elizabeth I towards Muslims was dualistic: on the one hand, her State united with Muslims to stand against imperial Spain, and on the other hand, after the defeat of the Spanish Armada in 1588 by the English, her State’s policy changed into a negative representation of Islam. The primary objective of this paper is to explain the dualistic policy of Elizabethan England—a policy which was directed towards a union between the English and the Muslims to oppose Catholics and Spain. At the same time, Elizabethan authors extensively practiced the discourse of demonizing Muslims in their writings. As a final point, the researchers endeavour to explore the misrepresentation and exploitation of Muslims in Marlowe’s Tamburlaine the Great Part I, II and Shakespeare’s Othello,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christopher Marlowe
  • Islam
  • Orientalist Discourse
  • Othello
  • Tamburlaine the Great
  • William Shakespeare