طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان

نویسنده

دانشگاه شهیدبهشتی، دکترای زبان و ادبیات آلمانی

چکیده

از پایان دهة هفتاد قرن بیستم میلادی، ادبیات آلمان شاهد حضور فزایندة نویسند گان خارجی‏ تبارِ آلمانی ‏نویسی است که تجاربِ بینا فرهنگی خود را پیرامون موضوعاتی محوری چون آوارگی، گسست، بیگانگی، بحران ‏های هویتی و تضاد های فرهنگی و اجتماعی بازنمایی می ‏کنند. جستار حاضر به چگونگی طرح تضاد ها و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و هویتی در متون منتخبِ «ادبیات مهاجرت» (Migrationsliteratur) در دو دهة پایانی قرن بیستم می‏ پردازد و نشان می ‏‏دهد که تجربه ‏های بیگانگی، نا همسانی و نا همزمانی در این متون، بازتاب ‏های بسیار متنوعی داشته و دستخوش دگرگونی‏ های پر شتاب و چشمگیری بوده‏ است. ادبیاتی که در آغاز با سودای مبارزه علیه تبعیض و پیشداوری پا به‏میدان گذاشته ‏بود، در مدت زمان کوتاهی موفق شده است با طرح سوژه‏های نو و تنوع شکلی و زبانی از حاشیة گفتمان‏های فرهنگی به عمق نفوذ کند و جایگاه ویژة خود را در ادبیات معاصر آلمان بیابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of the Conflicts of Society and Identity in German Migration Literature

نویسنده [English]

  • Narges Khodaie
چکیده [English]

Since the late Seventies the German literary scene has witnessed a rising presence of German writers of foreign extraction examining their intercultural experiences on pivotal topics like refugees, schism, alienation, identity crises, and social and cultural conflicts. This paper deals with the method of presentation of the conflicts and problems related to culture, society and identity as depicted in selected migration literature of the last two decades of the twentieth century, and shows that the experiences of alienation and incongruity depict ed in these texts have had a variety of reaction s, and have suffered a significant and rapid development during several decades. A literature initially intended to confront prejudice, manages in a relatively short period, through the introduction of new topics and variety of form and language, to move from the borders of cultural discourse into the depths, and find it ’ s proper place in contemporary German literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alien
  • Conflict
  • Culture
  • Identity
  • Interculturalltural
  • Migration
  • Pre-judment