بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با در نظر گرفتن نظریه‌های یاکوبسن، زبان‌شناس و یکی از صورتگرایان معروف، به بررسی شعر«مست و هشیار» پروین اعتصامی به عنوان نمونه‌ای ازشعر کلاسیک فارسی پرداخته شده است. با توجه به اینکه به عقیدة این منتقد و سایر صورتگرایان، متن ادبی قبل از هر چیز مجموعه‌ای از پدیده‌های ویژة زبانی است، شعر مورد نظر از لحاظ ویژگی‌های ساختاری و چه‌گونگی توازن موجود در شعر، ویژگی‌ دستوری به‌ویژه در بررسی افعال و ساختار دستوری، ویژگی آوایی ناشی از وجود قافیه‌ها، ردیف‌ها و سرانجام ویژگی واژگانی از لحاظ تکرار کلمات و دامنة معنا‌شناختی آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفته‌است. بررسی انجام شده نشان می‌دهد که پدیده‌های وی‍‍‍‍‍‍ژة زبانی در ایجاد تقابل و رویارویی دو شخصیت‌ موجود در شعر و برجسته‌سازی محتوای آن نقش بسزایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Based on the theories of Jakobson who believes that a literary text consists of a series of linguistic strategies, this article studies a short poem by Parvin E'tessami, a contemporary Iranian, woman poet. To elucidate how the poet uses structural tactics, the authors throw light upon its grammatical features such as verb forms, syntax, phonetic features achieved by its rhyme pattern, and lexical features including repetitions, synonyms and antonyms. The study shows that these features play an important role in creating a sharp contrast between the two persons involved in the poem and, at the same time, giving more prominance to the poem's content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grammar
  • Linguistic Features
  • Parallelism
  • Phonetic
  • Repetition
  • Structure