رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی بین فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، با توجه به جنسیت، میزان برون‌گرایی و سطح بسندگی زبان انگلیسی انجام شد. 68 دختر و 47 پسر در دو سطح مبتدی و متوسط از بسندگی زبان به صورت نمونة در دسترس انتخاب شدند و با پرسشنامة هوش هیجانی سیبریا ‌شرینک و پرسشنامة شخصیتی تجدید نظر شدة نئو مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان و گام‌به‌گام نشان داد که برون‌گرایی، سطح بسندگی زبان انگلیسی و جنسیت می‌توانند تغییرات مشارکت کلامی را پیش‌بینی نمایند. متغیر هوش هیجانی، به دلیل عدم ارتباط و متغیر جرأت‌ورزی، به‌‌رغم ارتباط مستقیم و معنی‌دار با مشارکت کلامی، به واسطة همپوشی با متغیر برون‌گرایی از تحلیل خارج شدند. نتایج آزمون t نشان دهندة مشارکت کلامی و جرأت‌ورزی بیشتر فراگیران برون‌گرا نسبت به فراگیران درون‌گرا بود. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزش جرأت‌ورزی برای فراگیران درون‌گرا در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present study investigated the relationship among emotional intelligence, assertiveness and verbal participation of learners of English as a foreign language. The sample included 68 female and 47 male learners of English as a foreign language at two levels of language proficiency (elementary and intermediate). The learners completed Cyberia Shrink’s Emotional Intelligence Questionnaire and NEO Personality Inventory Revised (NEO-PIR) and the teachers completed the verbal participation rating scale. Significant correlations were obtained among verbal participation and assertiveness and extraversion; however, there was no significant relationship between verbal participation and emotional intelligence. Simultaneous and stepwise regression analyses were performed revealing that three variables (extraversion, language proficiency level and gender) accounted for 17.1 percent of the variance in verbal participation. Personality type (extraversion-introversion) differences were found in the average level in verbal participation and assertiveness. Based on the results, the authors recommend inclusion of assertiveness training programs in introverted English learners’ curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assertiveness
  • Emotional intelligence
  • Extraversion
  • Language proficiency level
  • Verbal Participation