ادبیات اخلاق گرایی ایران و فرانسه‘ باوراندن یا مجاب کردن؟ روایت شناسی گفتمان استدلالی در متون اخلاقی

نویسنده

چکیده

نحوة انتقال پیام های اخلاقی در ادبیات ایران و فرانسه‘ از پاره ای جهات با یکدیگر تشابه و از برخی جوانب نیز با هم تنافر دارند. تشابهات اصلی در فحوای پیام هاست و این که‘ در هر دو حوزة ادبی ‘ استناد به گفتمان استدلالی argumentatif discourse به منظور تثبیت هر چه بیشتر صحت پیام‘ اساس کار تلقی می شود. اما در کنار این نوع گفتمان ‘ گفتمان دیگری نیز حضور دارد که با تکیه بر استبداد نویسنده عمل می کند؛ حضور این گفتمان(dictatorial ( discourse باعث می شود تا خواننده خود را‘ از همان بدو امر‘ تابع نویسنده احساس کند. از سوی دیگر ‘ از دیدگاه روایت شناختی و نظام گزاره گزاری (enunciation ) بین این دو فرهنگ ادبی تفاوت هایی از حیث گزاره ها ‘ نحوة عملکرد گزاره گزارها و همچنین نوع مخاطب وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با اتکا بر این نکات‘ به بررسی دو نمونه (سعدی و لافونتن) در ادبیات اخلاق گرای ایران و فرانسه بپردازیم و روند گزاره گزاری و عملکرد انواع گفتمان را در این دو تبیین کنیم و ببینیم آیا راوی/ نویسندگا ن در پی باوراندن پیام خودند یا در اندیشة مجاب کردن خواننده.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The manner of transferring ethic-bound messages in Iranian and French literature are similar in some areas and different in others. The main similarities are in the way of clarifying the subjects, in which both are based on «argumentative speech» to be more clear. But on the other hand, there is another way in which the writer imposes his thoughts to the readers. This makes the reader see himself under the writer's control, from the very early
moment. In this article, attempt has been made to analyze two examples of Persian and French ethic-bound literature (Saadi and La Fontaine) and see if both s_em to make their readers belieY_ in what th_ev believe or merelv¬


6 Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji 28
convince them to accept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Argumentative speech
  • ethical literature
  • La Fontaine
  • Narratology
  • Saadi