تعادل واژگانی در ترجمة متون دینی : چالش ها و راهکارها

نویسنده

چکیده

بحث اصلی این مقاله‘ مطالعه و بررسی تعادل واژگانی و چالش ها و راهکارهای آن با تأکید بر ترجمه متون دینی است . بدین منظور‘ ابتدا چند تعریف از ترجمه ارائه گردیده و به اجزای تشکیل دهندة تعادل ترجمه ای‘ منجمله تعادل واژگانی ‘ اشاره شده است. سپس آحاد تعادل واژگانی را برشمرده و چالش هایی را که مترجم در راه نیل بدان با آن ها روبروست نشان داده شده است. این تحقیق نشان میدهد که تعادل واژگانی ‘ بطور کلی واخص‘ در ترجمه متون مذهبی و دینی از چه پیچیدگی ها و ظرافت های فرهنگی برخوردار است که به وقت ‘ حوصله و دانش فراوان نیاز دارد. در پایان‘ ضمن مرور راهکارهایی که صاحب نظران مختلف در این زمینه ارائه داده اند‘ چند رویکرد عملی برای حل این مشکل ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper deals mainly with word equivalence in translation of religious texts, its challenges and strategies. It starts with a few definitions of what


4 Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji 28
translation is and then recounts the main components of translation equivalence including word equivalence. Then, the constituents and challenges of word equivalence are elaborated. This research demonstrates the complications that the translator of religious texts faces due to the cultural specifities and differences between the source and target languages. Finally this paper compares and analyzes strategies suggested by well¬known translation scholars and eventually synthesizes its own new strategies.
Key Words:, ,, ,.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study of the English Translations of the Holy Qur'an
  • Translation Equivalence
  • Translation of Religious Texts
  • Translation of the Holy Qur'an
  • Word Equivalence