بررسی ساختار معنایی جمله در زبانشناسی روسی

نویسنده

چکیده

امروزه زبان شناسان روس بیش از ثذشته توجه خود را به ساختار معنایی جمله
معطوف کرده و بر پایهء دیدگاه های نظری متفاوت، معنا و مفهرم جمله را بررسی و توصیف می کنند. از میان دیدگاه های مختلف در این زمینه، می توان دو دیدگاه را، به
عنوان مهمترین روش های بررسی ساختار معنایی جمله، از دیگر دیدگاه ها متمایز نمود،
نخست ساختار معنایی جملات با توجه به ساختار صرری آن ها بررسی می شوند.
تعیین و ترسیم "الگوی ساختاری جمله "، با هدف تعیین ساختار معنایی آن در
دستور کار قرار می گیرد. سپس زبانثناسان ساختار معنایی جملات را بدون توجه به ساختار صوری آن ها مورد بررسی قرار می دهند. تعیین "مؤلفه های معنایی جمله " مهمترین رسیله برای تعیین ساختار معنایی جمله در نظر گرفته می شود. مؤلفه های
معنایی عینی و ذهنی به عنوان اجزای معنایی الزامی جملات شناخته می شوند! در این
مقاله به بررس دو دیدگاه فوق در زبانثشاسی معاصر روسی می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Nowadays, the Russian Linguists have drawn their attention more than before to semantic structure of a sentence. They examine and describe the meaning of a sentence based on their various theoretical perspectives.
Amongst different points of view in this context, we can differentiate two of them as the most important approaches to examine the semantic structure of a sentence.
The first approach investigates the semantic structures of sentences considering their formal structures. Determining structural schema of structure with an aim to specify its semantic structure is in the agenda.
The second approach examines the semantic structures of sentences their formal structures. Determining semantic features of a sentence is regarded as being the most important medium for understanding the semantic structure of a sentence. Objective and subjective semantic components are known as necessary semantic parts of a sentence. The present paper tends to study the two above- mentioned approaches in contemporary Russian Linguistics.
This paper deals with the two above - mentioned perspectives in contemporary Russian linguistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum structural schema
  • objective semantic feature
  • semantic features
  • semantic syntax
  • subjective semantic feature