کلیدواژه‌ها = ترجمه
ترجمه حقوقی: چالش‌ها و نظریه‌های معاصر

دوره 16، شماره 62، تیر 1390، صفحه 77-91

ماندانا صدرزاده


مسائلی دربارة اصول ترجمه‌های تطبیقی و مدل ترجمه

دوره 13، شماره 47، اسفند 1387

علیرضا ولی پور؛ یوری نیکلایویچ مارچوک


رسانه های جمعی و زبان

دوره 11، شماره 30، فروردین 1385

ایلمیرا دادور


گی دو موپاسان در ایران

دوره 8، شماره 15، آذر 1382

طهمورث ساجدى