نویسنده = فرشته رحیم زاده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار

دوره 13، شماره 50، پاییز و زمستان 1387

کیوان زاهدی؛ حسن عشایری؛ فرشته رحیم زاده