نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زرتشتی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • آثار ادبی بررسی ویژگی‌های قهرمانان آثار آنتون چخوف و نقش طبابت و علوم پزشکی در شکل‌گیری افکار و دیدگاه‌های وی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • آرمانگرا تحول مفهوم زیبایی در متون زیبایی‌شناختی فریدریش شیلر [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • آرمان‌گرایی آرمان‌گرایی در بن‌بست: نگاهی به نمایشنامة فراوانی اثر دیوید هِر [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • آلمانی خویشاوندی زبان‌ها، خاستگاه زبان آلمانی و تحولات آن [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • آموزش نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • آموزش به شیوه دیداری شنیداری آموزش زبان به شیوة شنیداری- دیداری در بستر مجازی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • آموزش زبان دگرگونی‌های صرفی نحوی در تقابل رویارویی مقولات صرفی نحوی در زبان فارسی و آلمانی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • آنتون چخوف بررسی ویژگی‌های قهرمانان آثار آنتون چخوف و نقش طبابت و علوم پزشکی در شکل‌گیری افکار و دیدگاه‌های وی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • آیین زرتشت تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زرتشتی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • آوا بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی [دوره 12، شماره 38، 1386]

ا

 • ابزار گرامری چگونگی بیان مفهوم «التزام» در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • ایبسن دریدن پرده‌های پندار در نمایشنامة مرغابی وحشی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • ابن‌عربی جایگاه خیال در معرفت‌شناسی رمانتیسیسم و عرفان اسلامی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • ادبیات جهانی کلیله و دمنه به عنوان نمونه‌ای از ادبیات جهانی: بازتاب آن در ادبیات ایران و آلمان [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • ادبیات فارسی دریدن پرده‌های پندار در نمایشنامة مرغابی وحشی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • ادبیات فرانسه نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • ادب فارسی نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • ایرانی خویشاوندی زبان‌ها، خاستگاه زبان آلمانی و تحولات آن [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • ارتباط منطقی تأثیر شناخت ساختار «بند» در درک متون انگلیسی دانشگاهی [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • از خود گذشتگی بررسی موضوع جنگ و پیامدهای آن در داستان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • استعاره ژاک لکان، زبان و ناخودآگاه [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • استیلای خارجی بررسی تطبیقی نمایشنامة نبرد هرمان اثر کلایست با منابع تاریخی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • استنتاج معنای واژگان بررسی پایایی خودارزیابی زبان‌آموزان در استنتاج معنای واژگان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • اسطورة نو بررسی علل بازخوانی اسطوره در تئاتر قرن بیستم فرانسه [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • اسطوره کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • انتقال مهارت‌های زبانی آموزش زبان به شیوة شنیداری- دیداری در بستر مجازی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • انحطاط آرمان‌گرایی در بن‌بست: نگاهی به نمایشنامة فراوانی اثر دیوید هِر [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • انسانیت بررسی موضوع جنگ و پیامدهای آن در داستان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • انسان‌شناسی ‌فلسفی حافظ‌ و منطق‌ مکالمه‌ رویکردی «باختینی» به اشعار حافظ ‌شیرازی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • انفورماتیک ررسی بُعد زبان‌شناختی ترجمة ماشینی و معرفی اجمالی علوم مرتبط با آن? [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • انگیزش بیرونی نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • انگیزش درونی نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • انگیزه بررسی رابطة بین انگیزه و راهبردهای یادگیری زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • انگیزه بیرونی بررسی رابطة بین انگیزه و راهبردهای یادگیری زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • انگیزه درونی بررسی رابطة بین انگیزه و راهبردهای یادگیری زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • انواع تصحیح خطا مقایسة معلمان قوی و ضعیف از نظر کمیت و نوع سؤالات و تصحیح خطای زبان‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • اوستا مفهوم و جایگاه چکامه در زبان فارسی نوین [دوره 12، شماره 40، 1386]

ب

 • باختین حافظ‌ و منطق‌ مکالمه‌ رویکردی «باختینی» به اشعار حافظ ‌شیرازی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • بازپس نگری ایجاد پیوستگی در نوشتار با نگاهی به داستان خوشامدگویی به شورای نظارت اثر پتر هاندکه [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • بازخوانی اسطوره بررسی علل بازخوانی اسطوره در تئاتر قرن بیستم فرانسه [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • باشلار (Bachelard) تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زرتشتی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • بی آلایش تحول مفهوم زیبایی در متون زیبایی‌شناختی فریدریش شیلر [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • بحران هویت فردی عرف و سنت‌های اجتماعی در تقابل با شخصیت فردی در رمان اول لوئیجی پیراندللو (مطرود) [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • برنامه‌ریزی درسی به‌کارگیری روش‌های فعالیت محور در آموزش زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • برون‌گرایی رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • بسندگی زبان بررسی رابطة بین انگیزه و راهبردهای یادگیری زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • بند تأثیر شناخت ساختار «بند» در درک متون انگلیسی دانشگاهی [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • بودلر نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]

پ

 • پایایی بررسی پایایی خودارزیابی زبان‌آموزان در استنتاج معنای واژگان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • پرده‌های پندار مرغابی وحشی دریدن پرده‌های پندار در نمایشنامة مرغابی وحشی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • پرنده نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • پهلوی مفهوم و جایگاه چکامه در زبان فارسی نوین [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • پیوستگی متن ایجاد پیوستگی در نوشتار با نگاهی به داستان خوشامدگویی به شورای نظارت اثر پتر هاندکه [دوره 12، شماره 40، 1386]

ت

 • تأثیر بررسی ویژگی‌های قهرمانان آثار آنتون چخوف و نقش طبابت و علوم پزشکی در شکل‌گیری افکار و دیدگاه‌های وی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • تأثیر خوشه‌ای رشد خوشه‌ای ویژگی‌های نحوی گزینة فاعل اجباری در فراگیری زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • تثبیت ارزش پارامتریک رشد خوشه‌ای ویژگی‌های نحوی گزینة فاعل اجباری در فراگیری زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • تجزیه و تحلیل گفتمان تأثیر شناخت ساختار «بند» در درک متون انگلیسی دانشگاهی [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • تجسم فرهنگ نقش تجسم فرهنگ در تدریس زبان‌های خارجی راسخ بر مسایل فرافرهنگی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • تحولات تاریخی خویشاوندی زبان‌ها، خاستگاه زبان آلمانی و تحولات آن [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • تداخل دگرگونی‌های صرفی نحوی در تقابل رویارویی مقولات صرفی نحوی در زبان فارسی و آلمانی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • تدریس زبان بیگانه نقش تجسم فرهنگ در تدریس زبان‌های خارجی راسخ بر مسایل فرافرهنگی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • تدریس و یادگیری ساختار محور به‌کارگیری روش‌های فعالیت محور در آموزش زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • تدریس و یادگیری فعالیت محور به‌کارگیری روش‌های فعالیت محور در آموزش زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • تراژدی بررسی علل بازخوانی اسطوره در تئاتر قرن بیستم فرانسه [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • ترتیب فعل فاعل رشد خوشه‌ای ویژگی‌های نحوی گزینة فاعل اجباری در فراگیری زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • ترجمة ماشینی ررسی بُعد زبان‌شناختی ترجمة ماشینی و معرفی اجمالی علوم مرتبط با آن? [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • تعالی نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • تعلیم و تربیت نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • تفاهم فرا فرهنگی نقش تجسم فرهنگ در تدریس زبان‌های خارجی راسخ بر مسایل فرافرهنگی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • تفاوت پارامتریک رشد خوشه‌ای ویژگی‌های نحوی گزینة فاعل اجباری در فراگیری زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • تفکر تاریخ‌گرایانه تحول مفهوم زیبایی در متون زیبایی‌شناختی فریدریش شیلر [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • تقابل دگرگونی‌های صرفی نحوی در تقابل رویارویی مقولات صرفی نحوی در زبان فارسی و آلمانی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • تک‌آوایی حافظ‌ و منطق‌ مکالمه‌ رویکردی «باختینی» به اشعار حافظ ‌شیرازی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • تکرار بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • تهیه و تدوین مطالب درسی به‌کارگیری روش‌های فعالیت محور در آموزش زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • توازن بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • توالی‌های‌ پایانی گسترش‌ واژگانی‌ و ساختاری‌ زبان‌ نوشتاری‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ ابتدایی‌ [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • توالی‌های‌ جامعه‌محور و خودمحور گسترش‌ واژگانی‌ و ساختاری‌ زبان‌ نوشتاری‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ ابتدایی‌ [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • توانش زبانی بررسی پایایی خودارزیابی زبان‌آموزان در استنتاج معنای واژگان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • توصیف ایجاد پیوستگی در نوشتار با نگاهی به داستان خوشامدگویی به شورای نظارت اثر پتر هاندکه [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • تئاتر قرن بیست بررسی علل بازخوانی اسطوره در تئاتر قرن بیستم فرانسه [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • تئاتر کلاسیک بررسی یک نمایشنامة معاصر ایرانی با رویکرد اصول سبک‌شناختی نمایشنامه‌نویسی غرب [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • تئاتر معاصر بررسی یک نمایشنامة معاصر ایرانی با رویکرد اصول سبک‌شناختی نمایشنامه‌نویسی غرب [دوره 12، شماره 38، 1386]

ج

 • جداگانه بررسی ویژگی‌های قهرمانان آثار آنتون چخوف و نقش طبابت و علوم پزشکی در شکل‌گیری افکار و دیدگاه‌های وی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • جرأت‌ورزی رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • جنگ بررسی موضوع جنگ و پیامدهای آن در داستان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • جنگ ارنست یونگر و عقب‌نشینی از ادبیات جنگ [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • جنگ با اژدها کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن [دوره 12، شماره 40، 1386]

چ

 • چکامه مفهوم و جایگاه چکامه در زبان فارسی نوین [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • چندآوایی حافظ‌ و منطق‌ مکالمه‌ رویکردی «باختینی» به اشعار حافظ ‌شیرازی [دوره 12، شماره 39، 1386]

ح

 • حافظ نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • حافظ حافظ‌ و منطق‌ مکالمه‌ رویکردی «باختینی» به اشعار حافظ ‌شیرازی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • حالت به ای ذینفع حالت به‌ای ذینفع و مخاطب در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • حالت به ای مخاطب حالت به‌ای ذینفع و مخاطب در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • حماسه کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن [دوره 12، شماره 40، 1386]

خ

 • خیال جایگاه خیال در معرفت‌شناسی رمانتیسیسم و عرفان اسلامی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • خواندن همراه با استنتاج مطلب تأثیر شناخت ساختار «بند» در درک متون انگلیسی دانشگاهی [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • خودارزیابی بررسی پایایی خودارزیابی زبان‌آموزان در استنتاج معنای واژگان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • خویشاوندی زبان‌ها خویشاوندی زبان‌ها، خاستگاه زبان آلمانی و تحولات آن [دوره 12، شماره 37، 1386]

د

 • داده‌پردازی ررسی بُعد زبان‌شناختی ترجمة ماشینی و معرفی اجمالی علوم مرتبط با آن? [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • دال ژاک لکان، زبان و ناخودآگاه [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • دانش واژگانی بررسی پایایی خودارزیابی زبان‌آموزان در استنتاج معنای واژگان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • درام انگلیسی معاصر آرمان‌گرایی در بن‌بست: نگاهی به نمایشنامة فراوانی اثر دیوید هِر [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • درس زبان خارجی دگرگونی‌های صرفی نحوی در تقابل رویارویی مقولات صرفی نحوی در زبان فارسی و آلمانی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • درک مطلب نمادهای متنی نوع متن و درک مطلب [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • درک و تولید واژگان همانندی‌های نوشتاری و یادگیری واژگان تأثیر ایجاد آگاهی از همانندی‌های نوشتاری درون زبانی واژگانی در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • دستور زبان بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • دستور زبان جایگاه صرف در نظام دستوری زبان روسی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • دیوید هِر آرمان‌گرایی در بن‌بست: نگاهی به نمایشنامة فراوانی اثر دیوید هِر [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • دوگانگی تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زرتشتی [دوره 12، شماره 38، 1386]

ر

 • رابطة من. غیر حافظ‌ و منطق‌ مکالمه‌ رویکردی «باختینی» به اشعار حافظ ‌شیرازی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • راهبردهای یادگیری زبان بررسی رابطة بین انگیزه و راهبردهای یادگیری زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • رسانه‌های دیداری شنیداری آموزش زبان به شیوة شنیداری- دیداری در بستر مجازی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • رمانتیسیسم جایگاه خیال در معرفت‌شناسی رمانتیسیسم و عرفان اسلامی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • رمانتیسم نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • رمان قرن بیستم عرف و سنت‌های اجتماعی در تقابل با شخصیت فردی در رمان اول لوئیجی پیراندللو (مطرود) [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • روانی به‌کارگیری روش‌های فعالیت محور در آموزش زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • روانشناسی نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • روشنگری دریدن پرده‌های پندار در نمایشنامة مرغابی وحشی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • رومی‌ها بررسی تطبیقی نمایشنامة نبرد هرمان اثر کلایست با منابع تاریخی [دوره 12، شماره 40، 1386]

ز

 • زیبایی تحول مفهوم زیبایی در متون زیبایی‌شناختی فریدریش شیلر [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • زبان ژاک لکان، زبان و ناخودآگاه [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • زبان روسی چگونگی بیان مفهوم «التزام» در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • زبان فارسی چگونگی بیان مفهوم «التزام» در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • زبان‌های هند و اروپایی خویشاوندی زبان‌ها، خاستگاه زبان آلمانی و تحولات آن [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • زبان وفرهنگ مبدأ نقش تجسم فرهنگ در تدریس زبان‌های خارجی راسخ بر مسایل فرافرهنگی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • زبان و فرهنگ مقصد نقش تجسم فرهنگ در تدریس زبان‌های خارجی راسخ بر مسایل فرافرهنگی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • زمان بررسی یک نمایشنامة معاصر ایرانی با رویکرد اصول سبک‌شناختی نمایشنامه‌نویسی غرب [دوره 12، شماره 38، 1386]

ژ

 • ژاک لکان ژاک لکان، زبان و ناخودآگاه [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • ژرمنی خویشاوندی زبان‌ها، خاستگاه زبان آلمانی و تحولات آن [دوره 12، شماره 37، 1386]

س

 • ساختار بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • ساختار بند تأثیر شناخت ساختار «بند» در درک متون انگلیسی دانشگاهی [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • ساختارگرایی سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • ساختار نمایش بررسی یک نمایشنامة معاصر ایرانی با رویکرد اصول سبک‌شناختی نمایشنامه‌نویسی غرب [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • سرنوشت انسان بررسی موضوع جنگ و پیامدهای آن در داستان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • سرود نیبلونگن کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • سروده مفهوم و جایگاه چکامه در زبان فارسی نوین [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • سطح بسندگی زبان رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • سفر سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • سنت تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زرتشتی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • سنت شفاهی سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • سنن اجتماعی عرف و سنت‌های اجتماعی در تقابل با شخصیت فردی در رمان اول لوئیجی پیراندللو (مطرود) [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • سوء تفاهم فرا فرهنگی نقش تجسم فرهنگ در تدریس زبان‌های خارجی راسخ بر مسایل فرافرهنگی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • سؤال با جواب از قبل نامشخص مقایسة معلمان قوی و ضعیف از نظر کمیت و نوع سؤالات و تصحیح خطای زبان‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • سؤال با جواب مشخص مقایسة معلمان قوی و ضعیف از نظر کمیت و نوع سؤالات و تصحیح خطای زبان‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1386]

ش

 • شاهنامه کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • شباهت سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • شخصیت بررسی یک نمایشنامة معاصر ایرانی با رویکرد اصول سبک‌شناختی نمایشنامه‌نویسی غرب [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • شعر نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • شناخت شناسی جایگاه خیال در معرفت‌شناسی رمانتیسیسم و عرفان اسلامی [دوره 12، شماره 37، 1386]

ط

 • طبابت بررسی ویژگی‌های قهرمانان آثار آنتون چخوف و نقش طبابت و علوم پزشکی در شکل‌گیری افکار و دیدگاه‌های وی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • طبقة‌ اجتماعی گسترش‌ واژگانی‌ و ساختاری‌ زبان‌ نوشتاری‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ ابتدایی‌ [دوره 12، شماره 39، 1386]

ع

 • عرفان اسلامی جایگاه خیال در معرفت‌شناسی رمانتیسیسم و عرفان اسلامی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • عشق بررسی موضوع جنگ و پیامدهای آن در داستان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • عطار دریدن پرده‌های پندار در نمایشنامة مرغابی وحشی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • عقب‌نشینی سیاسی ارنست یونگر و عقب‌نشینی از ادبیات جنگ [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • عقیدة عمومی بررسی ویژگی‌های قهرمانان آثار آنتون چخوف و نقش طبابت و علوم پزشکی در شکل‌گیری افکار و دیدگاه‌های وی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • عناصر پیرامتنی بررسی یک نمایشنامة معاصر ایرانی با رویکرد اصول سبک‌شناختی نمایشنامه‌نویسی غرب [دوره 12، شماره 38، 1386]

ف

 • فابل (حکایت حیوانات) کلیله و دمنه به عنوان نمونه‌ای از ادبیات جهانی: بازتاب آن در ادبیات ایران و آلمان [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • فابل‌نویسان آلمانی کلیله و دمنه به عنوان نمونه‌ای از ادبیات جهانی: بازتاب آن در ادبیات ایران و آلمان [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • فارسی نوین مفهوم و جایگاه چکامه در زبان فارسی نوین [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • فرانسه بررسی علل بازخوانی اسطوره در تئاتر قرن بیستم فرانسه [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • فراوانی آرمان‌گرایی در بن‌بست: نگاهی به نمایشنامة فراوانی اثر دیوید هِر [دوره 12، شماره 39، 1386]

ق

 • قصه سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ [دوره 12، شماره 39، 1386]

ک

 • کارگر ارنست یونگر و عقب‌نشینی از ادبیات جنگ [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • کلیله و دمنه کلیله و دمنه به عنوان نمونه‌ای از ادبیات جهانی: بازتاب آن در ادبیات ایران و آلمان [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • کنایه ژاک لکان، زبان و ناخودآگاه [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • کنترل‌ گسترش‌ واژگانی‌ و ساختاری‌ زبان‌ نوشتاری‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ ابتدایی‌ [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • کنش زبانی به‌کارگیری روش‌های فعالیت محور در آموزش زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]

گ

 • گروه آزمایشی همانندی‌های نوشتاری و یادگیری واژگان تأثیر ایجاد آگاهی از همانندی‌های نوشتاری درون زبانی واژگانی در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • گروه کنترل همانندی‌های نوشتاری و یادگیری واژگان تأثیر ایجاد آگاهی از همانندی‌های نوشتاری درون زبانی واژگانی در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • گونة ‌زبانی‌ گسترده ‌و محدود گسترش‌ واژگانی‌ و ساختاری‌ زبان‌ نوشتاری‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ ابتدایی‌ [دوره 12، شماره 39، 1386]

ل

 • لگاریتم ررسی بُعد زبان‌شناختی ترجمة ماشینی و معرفی اجمالی علوم مرتبط با آن? [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • لوئیجی پیراندللو عرف و سنت‌های اجتماعی در تقابل با شخصیت فردی در رمان اول لوئیجی پیراندللو (مطرود) [دوره 12، شماره 41، 1386]

م

 • ماجراجویی ارنست یونگر و عقب‌نشینی از ادبیات جنگ [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • متن تشریحی تأثیر شناخت ساختار «بند» در درک متون انگلیسی دانشگاهی [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • متن تفسیری نمادهای متنی نوع متن و درک مطلب [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • متن داستانی نمادهای متنی نوع متن و درک مطلب [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • متن مباحثه‌ای نمادهای متنی نوع متن و درک مطلب [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • مثنوی کلیله و دمنه به عنوان نمونه‌ای از ادبیات جهانی: بازتاب آن در ادبیات ایران و آلمان [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • محیط‌های آموزش مجازی آموزش زبان به شیوة شنیداری- دیداری در بستر مجازی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • محوسازی ایجاد پیوستگی در نوشتار با نگاهی به داستان خوشامدگویی به شورای نظارت اثر پتر هاندکه [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • مدلول ژاک لکان، زبان و ناخودآگاه [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • مشارکت کلامی رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • مطرود عرف و سنت‌های اجتماعی در تقابل با شخصیت فردی در رمان اول لوئیجی پیراندللو (مطرود) [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • معلمان ضعیف مقایسة معلمان قوی و ضعیف از نظر کمیت و نوع سؤالات و تصحیح خطای زبان‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • معلمان قوی مقایسة معلمان قوی و ضعیف از نظر کمیت و نوع سؤالات و تصحیح خطای زبان‌آموزان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • معناشناسی ررسی بُعد زبان‌شناختی ترجمة ماشینی و معرفی اجمالی علوم مرتبط با آن? [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • معنای گرامری چگونگی بیان مفهوم «التزام» در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • مقاومت بررسی تطبیقی نمایشنامة نبرد هرمان اثر کلایست با منابع تاریخی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • مقولات صرفی نحوی دگرگونی‌های صرفی نحوی در تقابل رویارویی مقولات صرفی نحوی در زبان فارسی و آلمانی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • مکاتب تهیه و تدوین مطالب درسی به‌کارگیری روش‌های فعالیت محور در آموزش زبان [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • ملاحت تحول مفهوم زیبایی در متون زیبایی‌شناختی فریدریش شیلر [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • منابع تاریخی بررسی تطبیقی نمایشنامة نبرد هرمان اثر کلایست با منابع تاریخی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • منطق مکالمه‌ حافظ‌ و منطق‌ مکالمه‌ رویکردی «باختینی» به اشعار حافظ ‌شیرازی [دوره 12، شماره 39، 1386]

ن

 • ناتورالیسم عرف و سنت‌های اجتماعی در تقابل با شخصیت فردی در رمان اول لوئیجی پیراندللو (مطرود) [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • ناخودآگاه ژاک لکان، زبان و ناخودآگاه [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • نبرد هرمان بررسی تطبیقی نمایشنامة نبرد هرمان اثر کلایست با منابع تاریخی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • نظام مرتبه‌ای جایگاه صرف در نظام دستوری زبان روسی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • نقش ضمیر موصولی (که) رشد خوشه‌ای ویژگی‌های نحوی گزینة فاعل اجباری در فراگیری زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • نگین بررسی یک نمایشنامة معاصر ایرانی با رویکرد اصول سبک‌شناختی نمایشنامه‌نویسی غرب [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • نماد نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • نماد تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زرتشتی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • نماد کوششی بر مقایسة شاهنامه و سرود نیبلونگن [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • نمادهای ضمنی آشکار نمادهای متنی نوع متن و درک مطلب [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • نمایشنامة تاریخی بررسی تطبیقی نمایشنامة نبرد هرمان اثر کلایست با منابع تاریخی [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • نهاد و گزاره حالت به‌ای ذینفع و مخاطب در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • نوع متن نمادهای متنی نوع متن و درک مطلب [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • نئوناسیونالیسم ارنست یونگر و عقب‌نشینی از ادبیات جنگ [دوره 12، شماره 40، 1386]

و

 • واحدهای زبانی جایگاه صرف در نظام دستوری زبان روسی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • واقعیت زبان ایجاد پیوستگی در نوشتار با نگاهی به داستان خوشامدگویی به شورای نظارت اثر پتر هاندکه [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • وام‌گیری زبانی خویشاوندی زبان‌ها، خاستگاه زبان آلمانی و تحولات آن [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • وجه التزامی چگونگی بیان مفهوم «التزام» در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • وجه صورت جایگاه صرف در نظام دستوری زبان روسی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • وجه معنا جایگاه صرف در نظام دستوری زبان روسی [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • وحدت ایجاد پیوستگی در نوشتار با نگاهی به داستان خوشامدگویی به شورای نظارت اثر پتر هاندکه [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • ویژگی زبانی بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • وطن بررسی موضوع جنگ و پیامدهای آن در داستان [دوره 12، شماره 38، 1386]
 • وقار تحول مفهوم زیبایی در متون زیبایی‌شناختی فریدریش شیلر [دوره 12، شماره 40، 1386]

ه

 • هجرت درونی ارنست یونگر و عقب‌نشینی از ادبیات جنگ [دوره 12، شماره 40، 1386]
 • هدایت دستوری دوگانه حالت به‌ای ذینفع و مخاطب در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • همانندی‌های نوشتاری درون زبانی همانندی‌های نوشتاری و یادگیری واژگان تأثیر ایجاد آگاهی از همانندی‌های نوشتاری درون زبانی واژگانی در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • همبستگی‌های رشدی رشد خوشه‌ای ویژگی‌های نحوی گزینة فاعل اجباری در فراگیری زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • هم‌شکلی نسبی همانندی‌های نوشتاری و یادگیری واژگان تأثیر ایجاد آگاهی از همانندی‌های نوشتاری درون زبانی واژگانی در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 12، شماره 41، 1386]
 • هند و اروپایی سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ [دوره 12، شماره 39، 1386]
 • هوش مصنوعی ررسی بُعد زبان‌شناختی ترجمة ماشینی و معرفی اجمالی علوم مرتبط با آن? [دوره 12، شماره 37، 1386]
 • هوش هیجانی رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی [دوره 12، شماره 38، 1386]

ی