کلیدواژه‌ها = زمان
تعداد مقالات: 5
3. سن ژون پرس در مسیر رهایی

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1383

نسرین دخت خطاط


4. عناصر ساختاری قصه و افسانه

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1383

ایلمیرا دادور


5. ریخت شناسی داستان کوتاه

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1382

ایلمیرا دادور