نویسنده = ایلمیرا دادور
تعداد مقالات: 8
1. بهشت گمشده آندره مکین

دوره 13، شماره 43، بهار و تابستان 1387

ایلمیرا دادور؛ الهه صدر


2. سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ

دوره 12، شماره 39، پاییز و زمستان 1386

ایلمیرا دادور؛ سمانه رودبار محمدی


3. رسانه های جمعی و زبان

دوره 11، شماره 30، بهار و تابستان 1385

ایلمیرا دادور


4. ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون

دوره 10، شماره 25، پاییز و زمستان 1384

ایلمیرا دادور


5. رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی

دوره 10، شماره 24، بهار و تابستان 1384

ایلمیرا دادور


6. عناصر ساختاری قصه و افسانه

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1383

ایلمیرا دادور


7. ویژگی ها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1383

ایلمیرا دادور


8. ریخت شناسی داستان کوتاه

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1382

ایلمیرا دادور