نویسنده = ایلمیرا دادور
بهشت گمشده آندره مکین

دوره 13، شماره 43، خرداد 1387

ایلمیرا دادور؛ الهه صدر


رسانه های جمعی و زبان

دوره 11، شماره 30، فروردین 1385

ایلمیرا دادور


عناصر ساختاری قصه و افسانه

دوره 9، شماره 18، مهر 1383

ایلمیرا دادور


ریخت شناسی داستان کوتاه

دوره 8، شماره 15، آذر 1382

ایلمیرا دادور