نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیین نمایش خیابانی؛ رویکردها، دغدغه‌ها و راهبردها [دوره 13، شماره 42، 1386]

ا

 • استعاره مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • الگاریتم مقایسه و بررسی برخی نظام‌های ترجمه ماشینی روسی و غربی [دوره 13، شماره 42، 1386]

ب

 • بازیگران نمایش خیابانی؛ رویکردها، دغدغه‌ها و راهبردها [دوره 13، شماره 42، 1386]

پ

 • پایایی ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزارهای سنجش سبک‌های یادگیری زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • پارسر مقایسه و بررسی برخی نظام‌های ترجمه ماشینی روسی و غربی [دوره 13، شماره 42، 1386]

ت

 • ترجمة ماشینی مقایسه و بررسی برخی نظام‌های ترجمه ماشینی روسی و غربی [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • تشبیه مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • تفاوت‌های فردی ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزارهای سنجش سبک‌های یادگیری زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • تماشاگران نمایش خیابانی؛ رویکردها، دغدغه‌ها و راهبردها [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • تئاتر خیابانی نمایش خیابانی؛ رویکردها، دغدغه‌ها و راهبردها [دوره 13، شماره 42، 1386]

ج

 • جزء منفی‌ساز پیشوندها و اجزاء منفی‌ساز برخی از واژه‌های زبان روسی [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • جشنواره نمایش خیابانی؛ رویکردها، دغدغه‌ها و راهبردها [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • جملات بی‌شخص پیشوندها و اجزاء منفی‌ساز برخی از واژه‌های زبان روسی [دوره 13، شماره 42، 1386]

د

 • دستور گشتاری مقایسه و بررسی برخی نظام‌های ترجمه ماشینی روسی و غربی [دوره 13، شماره 42، 1386]

ر

 • روابط معنایی مقایسه و بررسی برخی نظام‌های ترجمه ماشینی روسی و غربی [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • روایی سازه ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزارهای سنجش سبک‌های یادگیری زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 42، 1386]

س

 • سبک‌های یادگیری ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزارهای سنجش سبک‌های یادگیری زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 42، 1386]

ف

 • فراگیری زبان دوم ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزارهای سنجش سبک‌های یادگیری زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 42، 1386]

ک

 • کنایه مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی [دوره 13، شماره 42، 1386]

م

 • مجاز مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • مجاز مرسل مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • معناشناسی مقایسه و بررسی برخی نظام‌های ترجمه ماشینی روسی و غربی [دوره 13، شماره 42، 1386]

ن

 • نمایش نمایش خیابانی؛ رویکردها، دغدغه‌ها و راهبردها [دوره 13، شماره 42، 1386]

و

 • وارونه‌گویی مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • واژه‌سازی پیشوندها و اجزاء منفی‌ساز برخی از واژه‌های زبان روسی [دوره 13، شماره 42، 1386]
 • وند پیشوندها و اجزاء منفی‌ساز برخی از واژه‌های زبان روسی [دوره 13، شماره 42، 1386]