نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار بررسی اجمالی چگونگی پیدایش و گسترش تاریخ ادبیات روسیه [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • آفریقا پژوهشی در مضامین اشعار و دیدگاه های لئوپولد سدار سنگور (2001-1906) [دوره 8، شماره 14، 1382]

ا

 • ادبیات فرانسه گی دو موپاسان در ایران [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • اصطلاحات انگلیسی بررسی واژگان و اصطلاحات انگلیسی در زبان اردو و به کارگیری آن ها در رسانه های ارتباط جمعی به ویژه روزنامه ها [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • ا نتظار بازخورد انتظار بازخورد و میزان موفقیت دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • انگلیسی برای اهداف ویژه انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • انگلیسی عمومی انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • اهداف کاربردی انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • اولیس جویس و منطق مکالمه رویکردی "باختینی " به اولیس جیمز جویس [دوره 8، شماره 15، 1382]

ب

 • باختین جویس و منطق مکالمه رویکردی "باختینی " به اولیس جیمز جویس [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • بازخورد انتظار بازخورد و میزان موفقیت دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • بافت جمله بررسی معانی افعال روسی با پیشوند-3a در بافت های مختلف جمله [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • بخت مفهوم روسی(cqacTbe)در بوته معناشناسی تاریخی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • برف شگفتی های بینامتنی در سه قطره خون [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • بینامتنی شگفتی های بینامتنی در سه قطره خون [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • بن ماضی مقایسه صفات فعلی فاعلی و مفعولی در زبان روسی و فارسی [دوره 8، شماره 15، 1382]

پ

 • پیشینهء تاریخی بررسی ساختار مصدرها در زبان اردو و ارائهء مصدرهای جعلی با ریشه های فارسی و عربی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • پیشوند بررسی معانی افعال روسی با پیشوند-3a در بافت های مختلف جمله [دوره 8، شماره 14، 1382]

ت

 • تأثیر و تأثر گی دو موپاسان در ایران [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • تاریخ ادبیات بررسی اجمالی چگونگی پیدایش و گسترش تاریخ ادبیات روسیه [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • ترجمه گی دو موپاسان در ایران [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • ترکیب بررسی ساختار مصدرها در زبان اردو و ارائهء مصدرهای جعلی با ریشه های فارسی و عربی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • تکرار پژوهشی در مضامین اشعار و دیدگاه های لئوپولد سدار سنگور (2001-1906) [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • تنفر تنفر، حقارت، عشق در آثار لرمانتف [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • توانش زبانی انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار [دوره 8، شماره 15، 1382]

ج

 • جزء30 قرآن بررسی و پژوهش در ترجمه های معاصر قرآن مجید در زبان روسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • جملات تک عضوی تدریس ساختارهای غیرشخصی زبان روسی به فارسی زبانان [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • جمله تدریس ساختارهای غیرشخصی زبان روسی به فارسی زبانان [دوره 8، شماره 15، 1382]

چ

 • چندآوایی جویس و منطق مکالمه رویکردی "باختینی " به اولیس جیمز جویس [دوره 8، شماره 15، 1382]

ح

 • حقارت تنفر، حقارت، عشق در آثار لرمانتف [دوره 8، شماره 14، 1382]

خ

 • خاصیت ترکیب پذیری خاصیت ترکیب پذیری کلمات در ساختار گروه واژه های روسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • خودآگاه نسبت زبان و شعر در نظر هردر [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • خوشبختی مفهوم روسی(cqacTbe)در بوته معناشناسی تاریخی [دوره 8، شماره 14، 1382]

د

 • داستان شگفتی های بینامتنی در سه قطره خون [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • داستان کوتاه ریخت شناسی داستان کوتاه [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • درک شنیداری زبان آموزان بررسی تاثیر صدای پس زمینه ای بر درک شنیداری در زبان دوم(انگلیسی) با تاکید بر ویژگی های صدا [دوره 8، شماره 14، 1382]

ر

 • رتیف پژوهشی در سیر تحول رئالیسم داستانی: از شارل سورل تا نیکلا رتیف [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • ریخت شناسی ریخت شناسی داستان کوتاه [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • رسانه های ارتباط جمعی بررسی واژگان و اصطلاحات انگلیسی در زبان اردو و به کارگیری آن ها در رسانه های ارتباط جمعی به ویژه روزنامه ها [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • ریشهء فعل بررسی معانی افعال روسی با پیشوند-3a در بافت های مختلف جمله [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • ریشه شناسی مفهوم روسی(cqacTbe)در بوته معناشناسی تاریخی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • رو سیهء باستان بررسی اجمالی چگونگی پیدایش و گسترش تاریخ ادبیات روسیه [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • رئالیسم پژوهشی در سیر تحول رئالیسم داستانی: از شارل سورل تا نیکلا رتیف [دوره 8، شماره 14، 1382]

ز

 • زبان اردو بررسی واژگان و اصطلاحات انگلیسی در زبان اردو و به کارگیری آن ها در رسانه های ارتباط جمعی به ویژه روزنامه ها [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • زبان روسی بررسی و پژوهش در ترجمه های معاصر قرآن مجید در زبان روسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • زبان رو سی بررسی اجمالی برخی سوره های جزء30 از ترجمه های مترجمان معاصر قرآن در زبان روسی (بررسی، مقایسه و سعی در تصحیح ترجمه های قر ان در زبان روسی: ترجمهء کر ا چکو فسکی، عثمانف و پوروخووا) [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • زبان عنصری پویا نسبت زبان و شعر در نظر هردر [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • زمان ریخت شناسی داستان کوتاه [دوره 8، شماره 15، 1382]

س

 • ساختارهای غیر شخص تدریس ساختارهای غیرشخصی زبان روسی به فارسی زبانان [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • سیاه سرشتی پژوهشی در مضامین اشعار و دیدگاه های لئوپولد سدار سنگور (2001-1906) [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • سبک ها بررسی اجمالی چگونگی پیدایش و گسترش تاریخ ادبیات روسیه [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • سرنوشت مفهوم روسی(cqacTbe)در بوته معناشناسی تاریخی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • سه قطره خون شگفتی های بینامتنی در سه قطره خون [دوره 8، شماره 15، 1382]

ش

 • شارل سورل پژوهشی در سیر تحول رئالیسم داستانی: از شارل سورل تا نیکلا رتیف [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • شخصیت ریخت شناسی داستان کوتاه [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • شعر نسبت زبان و شعر در نظر هردر [دوره 8، شماره 15، 1382]

ص

 • صداهای زبان مادری و زبان دوم بررسی تاثیر صدای پس زمینه ای بر درک شنیداری در زبان دوم(انگلیسی) با تاکید بر ویژگی های صدا [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • صفت بررسی مقایسه ای صفت در زبان های فارسی و آلمانی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • صفت شمارشی بررسی مقایسه ای صفت در زبان های فارسی و آلمانی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • صفت فعلی فاعلی مقایسه صفات فعلی فاعلی و مفعولی در زبان روسی و فارسی [دوره 8، شماره 15، 1382]

ع

 • عشق تنفر، حقارت، عشق در آثار لرمانتف [دوره 8، شماره 14، 1382]

ف

 • فاعل بررسی معانی افعال روسی با پیشوند-3a در بافت های مختلف جمله [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • فاهمه نسبت زبان و شعر در نظر هردر [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • فراگفتمان متی استفاده نویسندگان بومی ایرانی و انگلیسی از فراگفتمان متنی در مقالات آموزش زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • فضا ریخت شناسی داستان کوتاه [دوره 8، شماره 15، 1382]

ق

 • قرآن بررسی اجمالی برخی سوره های جزء30 از ترجمه های مترجمان معاصر قرآن در زبان روسی (بررسی، مقایسه و سعی در تصحیح ترجمه های قر ان در زبان روسی: ترجمهء کر ا چکو فسکی، عثمانف و پوروخووا) [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • قرن 19 گی دو موپاسان در ایران [دوره 8، شماره 15، 1382]

ک

 • کارناوال جویس و منطق مکالمه رویکردی "باختینی " به اولیس جیمز جویس [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • کلامی یا غیرکلامی بودن صدا بررسی تاثیر صدای پس زمینه ای بر درک شنیداری در زبان دوم(انگلیسی) با تاکید بر ویژگی های صدا [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • کلمة اصلی خاصیت ترکیب پذیری کلمات در ساختار گروه واژه های روسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • کنش ریخت شناسی داستان کوتاه [دوره 8، شماره 15، 1382]

گ

 • گی دو موپاسان گی دو موپاسان در ایران [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • گذرا و ناگذر مقایسه صفات فعلی فاعلی و مفعولی در زبان روسی و فارسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • گراآل شگفتی های بینامتنی در سه قطره خون [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • گروه واژه خاصیت ترکیب پذیری کلمات در ساختار گروه واژه های روسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • گسترش دهنده خاصیت ترکیب پذیری کلمات در ساختار گروه واژه های روسی [دوره 8، شماره 15، 1382]

ل

 • لرمانتف تنفر، حقارت، عشق در آثار لرمانتف [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • لوگوس نسبت زبان و شعر در نظر هردر [دوره 8، شماره 15، 1382]

م

 • مترجمان قرآن بررسی و پژوهش در ترجمه های معاصر قرآن مجید در زبان روسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • مترجمان قرآن بررسی اجمالی برخی سوره های جزء30 از ترجمه های مترجمان معاصر قرآن در زبان روسی (بررسی، مقایسه و سعی در تصحیح ترجمه های قر ان در زبان روسی: ترجمهء کر ا چکو فسکی، عثمانف و پوروخووا) [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • متن بدون صدای پس زمینه ای بررسی تاثیر صدای پس زمینه ای بر درک شنیداری در زبان دوم(انگلیسی) با تاکید بر ویژگی های صدا [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • متون اسلامی بررسی و پژوهش در ترجمه های معاصر قرآن مجید در زبان روسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • متون اسلامی بررسی اجمالی برخی سوره های جزء30 از ترجمه های مترجمان معاصر قرآن در زبان روسی (بررسی، مقایسه و سعی در تصحیح ترجمه های قر ان در زبان روسی: ترجمهء کر ا چکو فسکی، عثمانف و پوروخووا) [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • مصدر بررسی ساختار مصدرها در زبان اردو و ارائهء مصدرهای جعلی با ریشه های فارسی و عربی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • مصدر جعلی بررسی ساختار مصدرها در زبان اردو و ارائهء مصدرهای جعلی با ریشه های فارسی و عربی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • مضارع مقایسه صفات فعلی فاعلی و مفعولی در زبان روسی و فارسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • مضمون پژوهشی در مضامین اشعار و دیدگاه های لئوپولد سدار سنگور (2001-1906) [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • معنا تدریس ساختارهای غیرشخصی زبان روسی به فارسی زبانان [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • معنادار یا بی معنا بودن صدا بررسی تاثیر صدای پس زمینه ای بر درک شنیداری در زبان دوم(انگلیسی) با تاکید بر ویژگی های صدا [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • معناشناسی تاریخی مفهوم روسی(cqacTbe)در بوته معناشناسی تاریخی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • مفعول بررسی معانی افعال روسی با پیشوند-3a در بافت های مختلف جمله [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • مفعولی مقایسه صفات فعلی فاعلی و مفعولی در زبان روسی و فارسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • مقایسه بررسی اجمالی برخی سوره های جزء30 از ترجمه های مترجمان معاصر قرآن در زبان روسی (بررسی، مقایسه و سعی در تصحیح ترجمه های قر ان در زبان روسی: ترجمهء کر ا چکو فسکی، عثمانف و پوروخووا) [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • مکالمه جویس و منطق مکالمه رویکردی "باختینی " به اولیس جیمز جویس [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • مهارت ها و اجزای زبانی انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • موضوعات بررسی اجمالی چگونگی پیدایش و گسترش تاریخ ادبیات روسیه [دوره 8، شماره 14، 1382]

ن

 • نحو تدریس ساختارهای غیرشخصی زبان روسی به فارسی زبانان [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • نسبت نحوی خاصیت ترکیب پذیری کلمات در ساختار گروه واژه های روسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • نقش قیدی بررسی مقایسه ای صفت در زبان های فارسی و آلمانی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • نقش مسند بررسی مقایسه ای صفت در زبان های فارسی و آلمانی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • نقش وصفی بررسی مقایسه ای صفت در زبان های فارسی و آلمانی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • نمادهای اجرایی استفاده نویسندگان بومی ایرانی و انگلیسی از فراگفتمان متنی در مقالات آموزش زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • نمادهای توضیحی استفاده نویسندگان بومی ایرانی و انگلیسی از فراگفتمان متنی در مقالات آموزش زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • نماد های ربطی استفاده نویسندگان بومی ایرانی و انگلیسی از فراگفتمان متنی در مقالات آموزش زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 15، 1382]

و

 • واژگان بیگانه بررسی واژگان و اصطلاحات انگلیسی در زبان اردو و به کارگیری آن ها در رسانه های ارتباط جمعی به ویژه روزنامه ها [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • واقعیت پژوهشی در سیر تحول رئالیسم داستانی: از شارل سورل تا نیکلا رتیف [دوره 8، شماره 14، 1382]

ه

 • هم رنگی نژادها پژوهشی در مضامین اشعار و دیدگاه های لئوپولد سدار سنگور (2001-1906) [دوره 8، شماره 14، 1382]

ی

 • یادگیری گروهی انتظار بازخورد و میزان موفقیت دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 14، 1382]