نشانه‌های فروپاشی و تحول اجتماعی روسیه در داستان آدمکش و دوست کوچکش اثر زاخار پریلِپین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دکترای ادبیات روسی

2 دانشگاه تهران، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

چکیده

زاخار پریلپین، از نویسندگان معاصر روسیه است که داستان‌هایی با موضوعات ملی‌گرایانه دارد. پریلپین در آثار خود در عین ستایش از هر تلاشی برای حفظ سرزمین و وطن، نابسامانی‌های بی‌شماری را نیز که در نتیجه تحولات سیاسی و اجتماعی در روسیه رخ داده‌ است، با زبانی منتقدانه به نمایش می‌گذارد. در داستان آدمکش و دوست کوچکش، نویسنده موضوعاتی همچون جنگ چچن، اهمیت هویت روسی در روسیه جدید، از دست رفتن هویت ملی، امید به آینده‌ای روشن برای روسیه و موضوعاتی از این دست را مطرح کرده است که همگی نشان‌دهنده گرایشات وطن‌پرستانه او هستند. با تحلیل نشانه‌‌شناختی این داستان، می‌توان بازتاب فروپاشی اجتماعی و اخلاقی و ضرورت ظهور قهرمانان جدید برای نجات روسیه را دریافت. از نظر نویسنده، خدمت به روسیه و حفظ هویت روسی والاترین هدف است که هر وسیله‌ای برای رسیدن به آن قابل توجیه است و به همین دلیل مرگ افرادی که قهرمان داستان مسبب آن بوده، نادیده انگاشته می‌شود و توجه خواننده را به امیدی معطوف می‌کند که در دل همسر قهرمان جوانه می‌زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Signs of the collapse and social transformation of Russia in “The killer and his little friend” by Zakhar Prilepin

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammadi 1
  • Rahele Mahmoodi 2
2 University of Tehran
چکیده [English]

Zakhar Prilepin is a contemporary Russian write .
Zakhar Prilepin In his nationalist stories, every attempt to save the fatherland is praised.
In his works, Zakhar Prilepin criticizes the many abnormalities that occurred as a result of political and social developments in Russia.
In the story “The killer and his little friend”, issues such as the Chechen war, the importance of Russian identity in the new Russia, the loss of national identity, hope for a clear future for Russia.
After a semiotic analysis of this story, we can see the reflection of the social and moral collapse and the necessity of the emergence of new heroes to save Russia.
For Zakhar Prilupin, serving Russia and preserving Russia's identity is the highest goal, and any means to achieve it can be justified. Because of this idea, the death of humans is ignored by Prilepin in “The killer and his little friend”. The author draws the reader's attention to the hope that he sprouts in the heart of the hero's wife.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Russian Literature
  • Zakhar Prilupin
  • The killer and his little friend
  • National Identity
  • New Heroes
 
- Берлин Исайя. История свободы. Россия. Предисловие А. Эткинда. Москва. Изд. Новое литературное обозрение, 2001.
- Прилепин З. (2007), Грех, Изд. «Вагриус»
- Данилов А.А. и др. История России, ХХ - начало ХХI века. Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений, 10-е изд., Москва. Изд. »Просвещение«, 2003.
- Партэ К. (2004), Русская деревенская проза: светлое будущее / Пер.И.М. Чеканниковой и Е.С Кириловой. - Томск: Изд-во Том. ун-та.
- Большакова А. Ю. Русская литература на рубеже XX–XXI веков: новые приоритеты.  Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» / №3 2011
- Большакова А.Ю. Русская литература на перепутье: герой и метод. Журнал »Знание. Понимание. Умение«, №1, 2013.                                                       
- Басинский П.В. Новый Горький явился. Российская газета. №21. С.4.   2006. 15.05.
- Борисовна С. А. (2010) Художественный мир прозы Захара Прилепина(на материале книг “Санькя” и “Грех”), Дипломная работа, МГУ
 
- گلکار، آبتین(1395)، رفتیم بیرون سیگار بکشیم، هفده سال طول کشید (داستان‌هایی از نویسندگان روس)، تهران، نشر چشمه،
- محمدی، زهرا(1396)، نقد ادبی در روسیه، تهران، انتشارات سمت،
- نوروزی، مهناز(1388)، سیری درتحولات ادبیات روسی در قرون 20 و 21، موسسۀ مطالعات ایران و اوراسیا، سال4، ش5، پاییز و زمستان
- وگنر، میشل و پرستو خانبانی(1389)، نگاهیدربابشخصیتشیطاندرداستانهایتوماسمانوفئودورداستایفسکی: همزادان، زمانه، ش91و92، شهریور و مهر ، صص 106-109
 
- http://zaharprilepin.ru/                                                                                          - http://www.russiaviewer.com/fa/doc/report/224/
- http://www.club366.ru/articles/100340_d.shtml
- http://refleader.ru/rnajgeujgqas.html