نویسنده = حسین لسانى
تعداد مقالات: 8
1. مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی

دوره 10، شماره 25، پاییز و زمستان 1384

حسین لسانى؛ مریم شفقى


2. مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی

دوره 10، شماره 24، بهار و تابستان 1384

حسین لسانى


5. بررسی مقایسه ای قید در زبان های روسی و فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1383

حسین لسانى


6. مقایسهء صفت در زبان های روسی و فارسی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1383

حسین لسانى


7. مقایسه جملات بی شخص در زبان روسی و فارسی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1383

حسین لسانى