ساختار زمانی در ادبیات رئالیسم جادویی و تاثیر آن بر سینما بر اساس نظریه‌ی ژیل دلوز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر،دانشگاه هنر

2 کارشناسی ارشد سینما، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران

چکیده

رئالیسم جادویی از سبک‌های مهم در ادبیات معاصر جهان بوده و بر سایر هنرها به ویژه سینما تاثیر گذارده‌ است. به گونه‌ای که سینمای متاثر از رئالیسم جادویی در سراسر جهان رونق داشته و به موضوع پژوهشی مورد توجه مطالعات سینمایی متاخر تبدیل شده‌است. این پژوهش بر آن است تا به بررسی چگونگی ساختارمندی زمان در سینمای متاثر از رئالیسم جادویی براساس نظریات ژیل دلوز در باب زمان بپردازد تا از این راه به خوانشی نظام‌مند از الگوهای مختلف زمانی دست یابد. بدین منظور ابتدا مولفه‌های مشترک آثار رئالیست جادویی در ادبیات بررسی می‌شوند و سپس نظریات ژیل دلوز در باب زمان و مفهوم کریستال- زمان تشریح می‌گردد. در ادامه به کمک تبیین ژیل دلوز از زمان‌های کیفی، فیلم‌هایی از سینمای معاصر جهان که متاثر از رئالیسم جادویی‌اند مورد بررسی قرار گرفته و الگوهای مختلف زمانی- روایی‌شان تحلیل و تشریح می‌گردد. این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه سینمای متاثر از ادبیات رئالیسم جادویی توانسته به مدد ساختارهای جدید زمانی، تجربه متفاوتی از روایت در سینما را پدید آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temporal Structure in the Literature of Magical Realism and its Impact on Cinema Based on the Theory of Gilles Deleuze

نویسندگان [English]

  • Seyyed ali Rouhani 1
  • Emad Abouata amlashi 2
1 assistant professor, cinema department, faculty of cinema and theater, university of art
2 M.A. in Cinema, Department of Cinema, Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research at first step the concept of magical realism and its characteristics are explained from literature perspective. Afterwards the theory of Gilles Deleuze on time and crystal-time and Related time structures are described. Then the concept of Time in magical realism literature and its effect on narrative patterns are explained as well. After that it comes the analysis of some of contemporary films influenced by magical realism which have a modern narrative structure in order to formulate time patterns for reading and analyzing time in this kind of films. Magical realism or magic realism is a genre of narrative fiction and, more broadly, art that, while encompassing a range of subtly different concepts, expresses a primarily realistic view of the real world while also adding or revealing magical elements. Films has been analyzed from this stand point of view. This research seeks to discover how and with what tools the films depict this duality of time and which narrative patterns are used for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literature
  • Magical Realism
  • Cinema
  • Crystal-time
  • Gilles Deleuze
Adel, Shahabuddin (1389), Contemporary Developments in the Concept of Cinematic Time, University of Arts Press, Tehran.
Aldea, Eva (2011), Magical Realism and Deleuze, Continuum Literary Studies, Bloom bury Academic
Baker, Suzanne (1993), Magical Realism and Post colonialism, Span, No.36
Bergson, Henri (1375) Matter and Memory, translated by Aligholi Bayani, Nashre Farhang Eslami Press.
Bowers, Maggie Ann (1393), Magical Realism, translated by Abbas Arzpeima, Neshaneh Publishing, Tehran.
Bowers, Maggie Ann (2005), Magical Realism, 5th Routledge, New York.
Chandy, Amaryll (1985), Magical Realism and Fantastic, Garland Publishing, New York
Deleuze, Gilles (1994), Difference and Repetition, Pual.R.Patton, University of Chicago,
Deleuze, Gilles, Guattari, Felix (1989), Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, Penguin Classics; Illustrated edition
 Foroughi, Mohammad Ali (1388), The Wisdom in Europe, Hermes Publishing, Tehran.
Fuentes, Carlos (1364), The Death of Artimo Cruz, translated by Mehdi Sahabi, Tehran.
Marquez, Gabriel Garcia (1387), One Hundred Years of Solitude, translated by Kiomars Parsai, twelfth edition, Amirkabir Publishing, Tehran.
Mashayekhi, Adel (2013), Deleuze, Idea, Time, Bidgol Publishing, Tehran.
Mir Abedini, Hassan (1383), One Hundred Years of Iranian Fiction, Volume 3, Cheshmeh Publishing, Tehran.
Mirsadeghi, Jamal and Mirsadeghi, Meymant (1377), Dictionary of the Art of Fiction, Volume 1, Mahnaz Publishing, Tehran.
Prince, Jerald (2000), On Narratology/ In Narrative Reader, Martin Mac quillan,
Raminnia, Maryam , nikobakht, naser (1384), Investigating Magical Realism and Analyzing the Drowning Novel, pazhohesh adabi, no 8.
Rios, Alberto (1999), Magical Realism: Definition, Arizona state University, Temp AZ
Saliba, Jamil (1385), Philosophical Culture, translated by Manouchehr Sanei Hekmat Publishing, Tehran.
Sanapour , Hosein (1386) Story spells; Four search of Fiction,nashre cheshme,
Selmon,stephen(1988), “Magic Realism and Post-Colonial  Discourse”, from
Sheikh Mehdi, Ali (1382), A Quest for Time in Cinematic Image, Book of the Month of Art, October and November, Nos. 61 and 62, Pages 138-150
Todorov, Tzvetan (1392) The Poetics of Prose translated by Mohammad Abdi, Nashre Aghah
Turetzki, Phillip (1382) time- becoming, translated by omid nikfarjam, Ketabe Mahe Honar.