دخل و تصرف در ترجمۀ فارسی رمان های معاصر انگلیسی: پژوهشی پیکره-بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیار گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی، پردیس علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

نظر به تاثیر عوامل فرازبانشناختی مانند فرهنگ و ایدئولوژی، ترجمه هرگز عملی خنثی نبوده است. یک اثر ادبی ممکن است در گذار از فرآیند ترجمه با انگیزه های مختلفی از جمله انطباق با هنجارهای فکری-فرهنگی جامعۀ مقصد، در معرض انواع دخل و تصرف قرار گیرد. پژوهش حاضر تلاشی است در جهت کشف میزان و راهبردهای دخل و تصرف به کار رفته در ترجمۀ فارسی رمانهای معاصر انگلیسی، بسامد این راهبردها، بخشهای دستکاری شده و نیز نوع این دستکاریها. بدین منظور پیکره ای موازی، متشکل از چهار رمان انگلیسی (دختری با گوشواره مروارید، خاطرات ندیمه، تصویر دوریان گری و زوربای یونانی) به همراه ترجمۀ فارسی آنها، گردآوری و در سطح متنی تحلیل شد. پس از طبقه بندی بخشهای دستکاری شده و نیز انواع دخل و تصرفهای صورت گرفته، مشخص شد حجم موارد دستکاری شده کمی بیش از دو درصد از کل متن، و راهبرد «حذف» در همۀ ترجمه ها پربسامدترین راهبرد بوده است. 60 درصد از موارد دستکاری شده حساسیت برانگیز و 40 درصد غیرحساسیت برانگیز بوده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manipulation in Persian Translations of Contemporary English Novels: A Corpus-Based Study

نویسندگان [English]

  • Mir Saeed Mousavi Razavi 1
  • Mahdieh Mashaei 2
1 Assistant Professor, Department of English Translation Studies, Faculty of Perian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 M.A. in English Translation Studies, Department of English Translation Studies, Faculty of Perian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Given the impact of extra-linguistic factors such as culture and ideology, translation has never been a neutral act. When undergoing the process of translation, a literary work might be subjected to various manipulations. These manipulations may stem from different motivations such as more compatibility with the cultural-intellectual norms of the target community and thus a higher degree of acceptability. The present study has been aimed at exploring the extent and strategies of manipulations in Persian translations of contemporary English novels, the parts subjected to manipulation, and the types of manipulations. To this end, a parallel corpus comprising four English novels with their Persian translations was compiled and analyzed on a textual level. Upon classification of the manipulated segments and the types of manipulations, it was revealed that the manipulated parts constituted slightly over two percent of the whole text, and the strategy of "deletion" was the most frequent one in all the translations. 60% of the manipulated segments were culturally "sensitive" parts while 40% were "non-sensitive" parts of the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation
  • manipulation
  • manipulation school
  • manipulation strategies
  • ideology
  • deletion
Alizadeh, Ali. "Maghouleha va Anasore Farhangi va Chegounegi Tarjomeye Anha dar Gatsby-e- Bozorg Tarjomeye Karim Emami [Cultural Elements and the Methods of their Translation in Great Gatsby Translated by Karim Emami]." Pazhouhesh-e- Adabiat-e- Moaser-e- Jahan [Research in Contemporary World Literature], vol. 15, no. 59, 1389/2010, pp. 53-74.
Amirkhani, Zahra. "Ideological Manipulation in Translation of Novels before and after the Islamic Revolution." Diss. Allameh Tabataba'i University, 2011.
Atwood, Margaret. The Handmaid's Tale. Houghton Mifflin, 1986.
—.  Sargozaght-e- Nadimeh (Tarjomeye Soheil Sommi) [The Handmaid's Tale
            (Translated by Soheil Sommi)]. Ghoghnoos, 1394/2015.
Baleghizadeh, Sasan and Fatemeh Ranjour. "Manipulation in Translation of Children's Literature." Translation Studies, vol. 8, no. 29, 1996, pp. 9-30.
Bassnett, Susan and Andre Lefevere. Constructing Cultures, Multilingual Matters, 1998.
—. Translation, History and Culture. Routledge, 1990.
Bassnett, Susan. "Culture and Translation." A Companion to Translation Studies. edited Kuhiwczak, Piotr and Karin Littau, Multilingual Matters Ltd, 2007, pp.13-23.
—. Translation Studies. Routledge, 2005.
Bolouri, Mazdak. "Manipulative Strategies Used in the Anglo-American Novels Translated into Persian under Two Administrations in Power after the Islamic Revolution in Iran." Language and Translation, vol. 5, no.1, 2015, pp. 43-52.
Chevalier, Tracy. Girl with a Pearl Earring. The Berkley Publishing Group, 2001.
—.  Dokhtari ba Gooshvareh Morvarid (Tarjomeye Goli Emami) [Girl with a Pearl
            Earring (Translated by Goli Emami)]. Ghoghnoos, 1381/2003.
Dukāte, Aiga. Manipulation as a Specific Phenomenon in Translation and Interpreting. Diss. University of Latvia, 2007.
Farahzad, Farzaneh. "A Gestalt Approach to Text Manipulation in Translation." Perspectives, vol. 6, no.2, 1998, pp. 153-158.
—. "Strategies of Appropriation: Khayyam and Rumi." Translation Studies, vol. 4, no. 15, 2006, pp. 44-52.
Hermans, Theo. The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. Croom Helm, 1985.
Kazantzakis, Nikos. Zorba the Greek. John Lehmann Ltd, 1952.
—.  Zorbaye Yoonani (Tarjomeye Teimoor Safari) [Zorba the Greek (Translated by Teimoor Safari)]. Jami, 1391/2012.
Lefevere, Andre. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. Routledge, 1992.
Mousavi Razavi, Mir Saeed. "Sharh-e- Chisti-e- Sakhtargaraei ba Etteka be Ara-e- Saussure, Lévi-Strauss, va Propp, va rad-e pay-e Tafakkor-e Sakhtargara dar Nazariyehay-e Moaser-e Tarjome [Structuralism from the Viewpoint of Saussure, Lévi-Strauss, and Propp, and Traces of Structuralistic Thinking in Contemporary Translation Theories]." Pazhouhesh-e- Adabiat-e- Moaser-e- Jahan [Research in Contemporary World Literature], vol. 23, no. 2, 1397/2018, pp. 551-567.
Mousavi Razavi, Mir Saeed. "On Fronted Themes in Translation of Dramatic Texts into Persian: A Corpus-Based Study of Markedness in Translation." Translation Studies, vol. 9, no. 33, 2011, pp. 27-43.
Pourmonazzah, Mansooreh. "Manipulative Strategies in Dubbed TV Series." Diss. Allameh Tabataba'i University, 2012.
Samareh, Zahra. "Censorship Strategies and Norms in Translation: A Case Study of Milan Kundra's Novels." Diss. Allameh Tabataba'i, 2007.
Shuttleworth, Mark and Moira Cowie. Dictionary of Translation Studies. St. Jerome, 1997.
Taebi, Ehsan, and Mir Saeed Mousavi Razavi. "Towards a CPD Framework of Reference for the Translation Profession." Lebende Sprachen, vol. 65, no. 2, 2020, 303-326.
Tajalli, Fatemeh. "Manipulation Strategies in Translating and Dubbing." Diss. Allameh Tabataba'i University, 2013.
Wilde, Oscar. Picture of Dorian Gray. 1890.
—.  Tasvir-e- Dorian Gray (Tarjomeye Reza Mashayekhi) [Picture of Dorian Gray (Translated by Reza Mashayekhi)]. Jami, 1394/2015.
Zare'ee, Vahid. "Manipulation in Dubbing and Subtitling." Diss. Allameh Tabataba'i Univrsity, 2013.