از پیرامتن به متن، بررسیِ شکافی گونه‌شناختی در سه‌گانۀ داستانی کزازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران

چکیده

چکیده:
داستان‌های زیست‌نگارانه (زندگی‌نامه‌ای)، یکی از رایج‌ترین گونه‌های نوشتاری در ادبیات معاصر اروپا به شمار می‌روند. نوشته‌هایی که با محور قراردادن زندگی شخصیتی حقیقی، سعی در بازآفرینی آن به شیوه‌های گوناگون دارند. هر چند شمار این نوشته‌ها هنوز در ایران انگشت‌شمارند، اما هستند در این میان آثاری که مطالعۀ آنها ما را در فهم ظرایف خاص این گونۀ ادبی و آشنایی با ظرفیتهای آن یاری می‌کنند. از جمله سه‌گانۀ داستانی جلال‌الدین کزازی، فرزند ایران (۱۳۹۱)، پدر ایران (۱۳۹۲) و وَخشور ایران (۱۳۹۳) که به ‌ترتیب با الهام از زندگی و سرگذشت فردوسی، کوروش و زرتشت به رشتة تحریر درآمده‌اند. مجموعه‌ای که بررسی آن می‌تواند ما را با برخی از ویژگی‌های داستان‌ زیست‌نگارانه و تفاوت‌های آن با زندگی‌نامۀ تاریخی آشنا کند. به‌ همین منظور و برای شناخت بهترِ این گونۀ ادبی، مقالۀ حاضر با تکیه بر مطالعات گونه‌شناختیِ صورت‌گرفته در فرانسه سعی در دسته‌بندیِ برخی از ویژگی‌های شناخته‌شدۀ این گونۀ ادبی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From paratext to text, study of a generic gap in Fictional trilogy of Kazzazi

نویسندگان [English]

  • Ilmira Dadvar 1
  • Saeed Sadeghian 2
1
2
چکیده [English]

Biological fictions are among the most prevalent writing genres in contemporary European literature. Being based on the life of a real person, these writings try to reproduce it through various forms. Although very few books of this kind have been published in Iran, studying them can help us comprehend the special subtleties and capacities of the genre. A good example in this regard is a fictional trilogy by Jalaleddin Kazzazi: Iran’s Son (2013), Iran’s Father (2013) and Iran’s Prophet (2014) which have been respectively inspired by the life and adventures of Ferdowsi, Cyrus, and Zoroaster. A close examination of this trilogy can make us have a better understanding of some features of biological fictions and what distinguishes it from historical biographies. With this view and in order to acquire a better understanding of this literary genre, the present article tries to establish a categorization of some of the known features of this literary genre based on generic studies done in France.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "biographical fiction"
  • "historical biographies"
  • "literature"
  • "fiction"
  • "history"
  • "generic critic"
  • "Kazazi"
کزازی، جلال‌الدین. (1391) فرزند ایران، تهران، انتشارات معین.
-----، (a1392)، پدر ایران، تهران، انتشارات معین.
-----، (b1392)، «داستانی فراخور شاهنامه»،  گفت‌و‌گو با آیدین فرهنگی در تاریخ 1/3/1392: http://www.bookcity.org/news-3208.aspx
-----، (c1392) «کزاری از فرزند ایران می‌گوید»،  گفت‌و‌گو در تاریخ 16/6/1392، فارس: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=256560
-----، (a1393) وخشور ایران، تهران، انتشارات معین.
-----، (b1392) «روایت یک پارسی‌گو از فرزند ایران»،  گفت‌و‌گو با حمیده صفامنش در تاریخ 24/12/1393، ایسنا: http://www.isna.ir/fa/news/93122414010
Adam Jean-Michel and Heidmann Ute (2004), « Des genres à la généricité», Langages (n° 153) : 62-72.
Buisine Alain(2001), « Écrire des biographies », Revue des sciences humaines (no 263) :149-159.
Demanze Laurent (2010), « Gérard Macé: l’entour et le détour ». @ nalyses.
Dion Robert and Fortier Frances (2010), Écrire l’écrivain: formes contemporaines de la vie d'auteur. Montréal: Presses de l’Université de Montréal.
Dion Robert and Mahigan Lepage (2007), « L’archive du biographe : usages du document dans la biographie d’écrivain contemporaine », Portée (vol 35. no 3) : 11-21
Genette Gérard (1991), Fiction et diction, Paris : Seuil.
Hamburger Kaït (1986), Logique des genres littéraires, Paris: Seuil.
Schaeffer Jean-Marie (1999), Pourquoi la fiction? Paris: Seuil.
------ and Ducrot Oswald, (1995), Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris: Seuil.
------ (2002), « De l’imagination à la fiction », Vox Poetica.
Schwob Marcel (1896), Vies imaginaires, http://www.feedbooks.com.
Tadié Jean-Yves and Cerquiglini Blanche (2013), Le roman d’hier à demain. Paris: Gallimard.
Viart Dominique and Vercier Bruno (2008), La Littérature française au présent, Paris: Bordas.
------ (2001), «Dis-moi qui te hante. Paradoxes du biographique», Revue des sciences humaines (no 263) : 7-33.