ورودی (Input)در یادگیری زبان دوم

نویسنده

چکیده

یادگیری یک زبان جدید در کنار زبان‌های اول، یعنی زبان‌های مادری را یادگیری زبان دوم می‌نامیم. شیوه‌های یادگیری زبان دوم بر حسب عواملی نظیر سن یادگیرنده، هدف یادگیری و نیز میزان مطلوب تسلط به زبان جدید تغییر می‌یابند. این مسئله حائز نقش بزرگی است که آیا زبان جدید به صورت سنتی یا به عبارت دیگر حضور در کلاس درس و توسط دروس تعلیمی آموخته شود، یا بدون آن. بنابراین یادگیری زبان دوم به دو نوع هدایت شده و هدایت ناشده تقسیم می‌شود، در حالی که در یادگیری هدایت ناشدة زبان دوم محوریت یادگیری بر روی ارتباط نزدیک و فعال با زبان دوم و یا افراد تکلم کنندة آن زبان می‌باشد و در واقع امر یادگیری بصورت نامنظم و بدون سیستم انجام می‌پذیرد، در یادگیری هدایت شدة زبان دوم این امر توسط دروس برنامه‌ریزی شده و دارای سیستم صورت می‌گیرد.
در هنگام یادگیری زبان دوم باید واج شناسی و دستگاه صوتی زبان جدید (در کنار دیگر قسمت‌های تشکیل دهندة آن زبان جدید) یاد گرفته شود. در دستگاه صوتی با سه مرحلة ورودی (Input)، پردازش (Verarbeitung) و خروجی (Output) مواجه هستیم. مقالة حاضر مبحث ورودی را که بیش از هر چیز به قدرت شنوایی فرد یادگیرنده بستگی داشته و در عین حال تحت تأثیر دانش زبانی او نیز می‌باشد، بردسی می‌کند و و فرآیندهای مختلف این پدیده را مورد مداقه و ارزیابی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Input beim Zweitspracherwerb

چکیده [English]

Das Erlernen einer zweiten Sprache neben der Erstsprache, n?mlich der Muttersprache, gilt als Zweitspracherwerb. Man kann verschiedene Formen des Zweitspracherwerbs unterscheiden und zwar je nachdem, in welchem Alter, auf welche Weise, mit welchen Zielen und bis zu welchem Grad der Sprachbeherrschung die neue Sprache gelernt wird. Aber es spielt eine besonders gro?e Rolle, ob diese neue Sprache mit oder ohne Unterricht gelernt wird. Dementsprechend gibt es also zwei Arten des Zweitspracherwerbs n?mlich gesteuert und ungesteuert. W?hrend es sich beim ungesteuerten Zweitspracherwerb um t?gliche und aktive Kommunikation handelt und der Prozess des Lernens unsystematisch erfolgt, wird der gesteuerte Zweitspracherwerb durch planm??igen Unterricht systematisch geleitet.
Beim Zweitspracherwerb muss auch u.a. die Phonologie der neuen Sprache gelernt werden. Die interne phonologische Verarbeitung im Zweitspracherwerb umfasst drei wesentliche Stufen, n?mlich: Input (Perzeption), Verarbeitung und Output (Produktion). Im folgenden Aufsatz beschr?nken wir uns auf das Thema „Input“. Der Input (Die Perzeption) h?ngt vor allem von der H?rf?higkeit des Lerners ab und wird auch von seinem Sprachwissen gesteuert.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreigner Talk
  • Input
  • Output
  • Phonologie
  • Teacher Talk
  • Verarbeitung
  • Zweitspracherwerb