هم‌کنشی ادبیات و نقاشی در قرن نوزده فرانسه با نگاهی به رمان مانت سالمون برادران گنکور

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم، تحقیقات، دانشجوی دکتری

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دکترا

چکیده

تا چه اندازه آثار ادبی، به ویژه در قرن نوزدهم فرانسه، از هنر نقاشی تأثیر گرفته‌اند؟ آیا می‌توان این تأثیرپذیری را به طور نمونه در رمان مانت سالمون، اثر برادران گنکور جستجو کرد؟ بررسی این رمان، به‌ درستی گویای این الهام هنری است و به خوبی نشان می‌دهد که چگونه این رمان به ‌تدریج در ذهن نویسنده از تأثیرات نقاشی شکل گرفته و زاده شده است. در طول اعصار، همواره ادبیات و نقاشی بر یکدیگر تأثیرمتقابل گذاشته و آفرینش‌های ادبی و تصویری از تقابل میان متن و تصویر سود جسته‌اند، اما از قرن نوزدهم به ‌بعد، نقاشی بیش از هر زمان دیگری بن مایة آثار ادبی گردید. مانت سالمون که رمانی است دربارة یک نقاش شکست خورده، از جمله این آثار است. این رمان با نقاشان مناظر در فضای باز، سرو کار دارد و توصیف‌های آن شبیه نقاشی است و سبک آن در پی آن است تا تأثیرات نقاشی را بازآفرینی کند. برادران گنکور کوشیده‌اند با تمهیداتی در شیوة نگارش، ویژگی‌های نقاشی را در زمینة زبان، تعبیرو تفسیر کرده و آن را به‌ کار گیرند. هدف این مقاله دنبال کردن رد پای نقاشی در رمان مانت سالمون است و این که نقاشی در خلق این رمان، قطبی الهام‌بخش و تأثیرگذار بوده، موضوعی است که سعی شده در این مقاله به‌آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interaction of literature and Painting in Nineteenth Century France with a Look at the Novel Manette Salomon by Goncourt

نویسندگان [English]

  • Mehri Zibaee 1
  • Afzal Vossoughi 2
چکیده [English]

From the nineteenth century onwards, exactly at the time when paintings no longer relied on literature for their images, and their topics were not taken from literary sources, literature became highlyinspired by painting. Manette Salomon, a novel about a failed painter, is allocated to describe such an artistic environment. Manette Salomon is a character who appeares only in the second half of the book, and gives the plot a loving color with her presence. This charater doesn’t have any relationship with the primary purpose of the story which is reminiscent of the painting environment in the years between 1840 and 1860 in Paris. In this novel, painting is used as a significant pole in creating literature. What makes Manette Salomon a highly pleasant creature and fascinates Coriolis is that her body is not only a model for art that inspires the artist, but it is available as a masterpiece per se.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goncourt Brothers
  • literature
  • Manette Salomon
  • Painting
  • The Second Half of the Nineteenth Century
  • Write-Artist