نویسنده = شیوا کیوان پناه
تعداد مقالات: 5
2. بررسی پایایی خودارزیابی زبان‌آموزان در استنتاج معنای واژگان

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1386

شیوا کیوان پناه؛ سیدمحمد علوی


3. ارزیابی واژگان: بررسی نقش پیچیدگی ساختار گرامری متن و دانش نحوی

دوره 11، شماره 32، بهار و تابستان 1385

سید محمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


4. راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان

دوره 10، شماره 27، پاییز و زمستان 1384

سید محمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


5. انتظار بازخورد و میزان موفقیت دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1382

سید محمد علوى؛ شیوا کیوان پناه