اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فریده علوی

زبان و ادبیات فرانسه دانشیار گروه زبان فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

falaviut.ac.ir
021-61119063

سردبیر

زهره رامین

دکترای ادبیات انگلیسی دانشیار ادبیات انگلیسی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

zraminut.ac.ir
021-61119063

اعضای هیات تحریریه

فریده علوی

زبان و ادبیات فرانسه دانشیار گروه زبان فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

falaviut.ac.ir

زهره رامین

زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران

zraminut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی بهداد

استاد گروه ادبیات تطبیقی انگلیسی استاد گروه ادبیات تطبیقی انگلیسی دانشگاه ucla

behdadhumnet.ucla

اعضای هیات تحریریه

الله شکر اسداللهی تجرق

استاد ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز استاد ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

nassadollahiyahoo.fr

ایلمیرا دادور

زبان و ادبیات فرانسه استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران

idadvarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ژاک فونتنی

استاد دانشگاه لیموژ فرانسه

jacques.fontanilleunilim.fr

اعضای هیات تحریریه

هادی نظری منظّم

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، ایران

hadi.nazarimodares.ac.ir
0000000280699098

اعضای هیات تحریریه بین المللی

لازارو رینو کاپوتو دتورینو

(دانشگاه رم تورورگاتا)

caputouniroma2.it

اعضای هیات تحریریه

سید محمد مرندی

گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی استاد تمام گروه زبان و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه تهران

mmarandiut.ac.ir

محمود جعفری دهقی

استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

r_aramideut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

کریستین راگه

استاد ترجمه شناسی دانشگاه پاریس 3 استاد ترجمه شناسی دانشگاه پاریس 3

cristanrageyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حسن فروغی

استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز، استاد زبان و ادبیات فرانسه

-
foroughi_hhotmail.com
3360423-0611

حمید رضا شعیری

دانشگاه تربیت مدرس

shairimodares.ac.ir

ژاله کهنمویی پور

استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران، استاد زبان و ادبیات فرانسه

jkahnmoiut.ac.ir
021-61119028

حسین پیرنجم الدین

دکترای ادبیات انگلیسی دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان، هیئت علمی، دکترای ادبیات انگلیسی

pirnajmuddinfgn.ui.ac.ir

بهروز محمودی بختیاری

دانشیارگروه نمایش تئاتر دانشیاردانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران

mbakhtiariut.ac.ir

مرضیه یحیی پور

استادگروه زبان روسی استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران

-
myahyaut.ac.ir
021-61119120

فریده پور گیو

ادبیات انگلیسی استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز

fpourgiverose.shirazu.ac.ir

محمود رضا قربان صباغ

استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد

mrg.sabbaghum.ac.ir

ویراستار انگلیسی

سارا نازکدست

دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران

s.nazockdast63ut.ac.ir

کارشناس نشریه

رحمان آرمیده

کارشناسی نشریه

r_aramideut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

مونا جعفری

دکتری زبان وادبیات انگلیسی

mona.jafari1ut.ac.ir

ویراستار ادبی

مژگان حاجت پور

مدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

zartoshtariyayahoo.com