نمایه نویسندگان

ا

 • امیرحسینى، بررسی و تحلیل وی‍‍‍ژگی های دستوری- نحوی مصدر زبان روسی در مقایسه با مصدر زبان فارسی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • انوشه، سیدمحمد فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی [دوره 7، شماره 12، 1381]

ب

 • بهجت، حمیده عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم [دوره 7، شماره 12، 1381]

پ

 • پور، ژاله کهنموئى سفر و پندارهای قالبی دربارهء شرق در آثار رمانتیک فرانسه [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • پور، مرضیه یحیی علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف [دوره 7، شماره 12، 1381]

ح

 • حدادی، محمدحسین تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • حری، ابوالفضل وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌ [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • حقیقى، منوچهر نمونه های سفر در ادبیات انگلیس و آمریکا [دوره 7، شماره 12، 1381]

د

 • دبیرمقدم، محمد نقش نما های گفتمان مقایسة نقش نمای but در زبان انگلیسی با نقش نمای اما در زبان فارسی [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • دستغیب، اقدس تأثیر تمرین از راه شنوایی بر مهارت های کلی زبان [دوره 7، شماره 12، 1381]

ر

 • رحمتیان، روح الله شیوه های آموزش زبان و به کارگیری دستور در روش های سمعی- بصری ساخت یکپارچهSGAV [دوره 7، شماره 12، 1381]

ز

س

ش

ص

 • صدرزاده، ماندانا بررسی چهار سفر روحانی و معنوی به دنیای پس از مرگ (ارداویراف نامه، رویای صادقه، رسالهء آموزش، کمدی الهی) [دوره 7، شماره 13، 1381]

ع

 • علوى، فریده بررسی تأثیر سفر بر ادبیات داستانی فرانسه در قرن هجدهم میلادی [دوره 7، شماره 12، 1381]

ف

 • فرد، امیررضا وکیلى واکاوی خطاهـای آوایی فارسی زبانان در فراگیری زبان فرانسه [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • فرهادى، حسین نقدی بر آزمون های کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • فروغى، حسن تأثیر سفرنامه های فرانسوی مربوط به ایران بر ذهنیت خوانندگان در قرن هجدهم [دوره 7، شماره 13، 1381]

ق

 • قیطانچى، جاوید بررسی مجموعهء چکیدهء پایان نامه های کارشناسی ارشد رشتهء ادبیات انگلیسی موجود در گروه انگلیسی دانشگاه تهران از اکتبر 1988 تا دسامبر 2000 [دوره 7، شماره 13، 1381]

ک

ل

 • لسانى، حسین تک واژه شناسی زبان روسی و مقایسهء آن با تک واژشناسی زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • لنگرودى، محمد مهدى واحدى ترتیب اصلی کلمات در جملات ساده و جفت های همبستگی در گویش گیلکی لنگرود [دوره 7، شماره 13، 1381]

م

 • ماسکوین، گئورگى ولاد یمیرویچ بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • مطهر، جان الله کریمى بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • مطهر، جان الله کریمى پژوهشی در شخصیت پردازی، شیوه، و نوع توصیف موضوعات در ادبیات روسیه (بررسی موردی داستان های آنتون چخوف در مقایسه با آثار نیکلای گوگول، فئودور داستایفسکی و لف تالستوی) [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • مطهر، جان اله کریمی روسیة دوران استالین در داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ [دوره 7، شماره 12، 1381]
 • مقدادى، بهرام ادبیات تطبیقی و نقش آن در گفتگوی تمدن ها [دوره 7، شماره 13، 1381]
 • مقدم، رضا ذوقدار نقش نما های گفتمان مقایسة نقش نمای but در زبان انگلیسی با نقش نمای اما در زبان فارسی [دوره 7، شماره 12، 1381]

ن

 • نژاد، محسن جان تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 7، شماره 12، 1381]

و

ی

 • یوحنایى، منیژه اصطلاحات زبانشناسی و مشکل تعدد معادل ها در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1381]