نمایه نویسندگان

ا

 • اول، على مداینى تدریس ساختارهای غیرشخصی زبان روسی به فارسی زبانان [دوره 8، شماره 15، 1382]

ب

 • بیات، على بررسی ساختار مصدرها در زبان اردو و ارائهء مصدرهای جعلی با ریشه های فارسی و عربی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • بوبانى، فرزاد جویس و منطق مکالمه رویکردی "باختینی " به اولیس جیمز جویس [دوره 8، شماره 15، 1382]

پ

 • پاکتچى، احمد مفهوم روسی(cqacTbe)در بوته معناشناسی تاریخی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • پناه، شیوا کیوان انتظار بازخورد و میزان موفقیت دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • پور، علیرضا ولى بررسی و پژوهش در ترجمه های معاصر قرآن مجید در زبان روسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • پور، علیرضا ولى بررسی اجمالی برخی سوره های جزء30 از ترجمه های مترجمان معاصر قرآن در زبان روسی (بررسی، مقایسه و سعی در تصحیح ترجمه های قر ان در زبان روسی: ترجمهء کر ا چکو فسکی، عثمانف و پوروخووا) [دوره 8، شماره 14، 1382]

ج

 • جرتوده، محمد کیومرثى بررسی واژگان و اصطلاحات انگلیسی در زبان اردو و به کارگیری آن ها در رسانه های ارتباط جمعی به ویژه روزنامه ها [دوره 8، شماره 15، 1382]

د

ز

 • زاده، اسماعیل عبدالله استفاده نویسندگان بومی ایرانی و انگلیسی از فراگفتمان متنی در مقالات آموزش زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • زهرایى، سید حسن خاصیت ترکیب پذیری کلمات در ساختار گروه واژه های روسی [دوره 8، شماره 15، 1382]

س

 • ساجدى، طهمورث گی دو موپاسان در ایران [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • سلیمانى، محمود بررسی تاثیر صدای پس زمینه ای بر درک شنیداری در زبان دوم(انگلیسی) با تاکید بر ویژگی های صدا [دوره 8، شماره 14، 1382]

ش

 • شاهین، شهناز شگفتی های بینامتنی در سه قطره خون [دوره 8، شماره 15، 1382]

ص

ع

 • علوى، سید محمد استفاده نویسندگان بومی ایرانی و انگلیسی از فراگفتمان متنی در مقالات آموزش زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 15، 1382]
 • علوى، سید محمد انتظار بازخورد و میزان موفقیت دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • علوى، فریده پژوهشی در سیر تحول رئالیسم داستانی: از شارل سورل تا نیکلا رتیف [دوره 8، شماره 14، 1382]

غ

 • غلامى، حسین بررسی معانی افعال روسی با پیشوند-3a در بافت های مختلف جمله [دوره 8، شماره 14، 1382]

ف

ل

 • لسانى، حبن مقایسه صفات فعلی فاعلی و مفعولی در زبان روسی و فارسی [دوره 8، شماره 15، 1382]

م

 • مطهر، جان اله کریمی بررسی اجمالی چگونگی پیدایش و گسترش تاریخ ادبیات روسیه [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • معرفت، حمیده بررسی تاثیر صدای پس زمینه ای بر درک شنیداری در زبان دوم(انگلیسی) با تاکید بر ویژگی های صدا [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • معظمى، گلنار پژوهشی در مضامین اشعار و دیدگاه های لئوپولد سدار سنگور (2001-1906) [دوره 8، شماره 14، 1382]
 • مقدادى، بهرام جویس و منطق مکالمه رویکردی "باختینی " به اولیس جیمز جویس [دوره 8، شماره 15، 1382]

و

ی