مفهوم جهان وطنی در فرایند: در جستجوی اصالتِ خود در دندان‌های سفید اثر زیدی اسمیت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

این پژوهش بر آن است تا ذاتِ دگرگون­کنندة مفهوم جهان وطنی و پویایی های اصلیِ تکوین خود، خودبازنگری و خودشناسی را در ارتباط با ساختِ اصالتِ خود در مشارکتِ فرد در تاریخ­های مشخص در اثر دندان­های سفید نوشته زیدی اسمیت،بررسی کند. با توجه به ظهورِ مفهوم کثرت­باوری در تکوینِ خود یا جامعه در بستر فعلیِ دینامیسم­های جهانی شدن، این پژوهش به دنبالِ درکِ مفهوم جهان وطنیِ نقدگرایانه در این رمان است. در رمان دندان­های سفید، زیدی اسمیت بر تنوعِ بسترهای فرهنگی و مسیرهای تاریخیِ مختلف تمرکز دارد تا نشان دهد که نمی­توان خودشناسی را صرفاً با مفاهیم یک مدلِ ملیِ واحد، همسانیِ جهانی­شدن یا گرایش­های فردی، تفسیر و بیان نمود. این پژوهش با در نظر گرفتنِ مفهومِ جهان وطنیِ نقدگرایانه از جرارد دلانتی سعی بر این دارد تا نشان دهد چگونه تلفیق تخیلِ جهان وطنی، و کنشگری، چارچوبی را در جهتِ تغییرِ هویت و رشدِ اصالتِ خود در مواجهه روزمره با تنوع اجتماعی به وجود می­آورد. به علاوه، این پژوهش، با بررسی ذاتِ فرآیندیِ مفهوم جهان وطنی نشان می دهد که چگونه گرایشِ جهان وطنی به مثابه فرایندی مستمر در تکوینِ خود عمل می­کند و اینکه یک فردِ جهان وطنی همواره در فرایندِ شدن است نه اینکه هویتی ثابت داشته باشد. عوامل مختلفی مانند نژاد، تاریخچة شخصی، ارتباطاتِ میان خانوادگی و تعلقِ فرهنگی، با در نظر گرفتنِ مفهوم اصالتِ خود در اثر زیدی اسمیت، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cosmopolitanism in Process: Seeking Self-Authenticity in Zadie Smith's White Teeth

نویسندگان [English]

  • farnaz esmkhani yuvalari 1
  • Bahman Zarrinjooee 2
1 Department of English Language and Literature, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of English Language and Literature, Islamic Azad University, Borujerd Branch, Borujerd, Iran
چکیده [English]

In White Teeth, Zadie Smith imparts a realistic and profound commentary on contemporary multicultural London environment, highlighting not only the challenging realities about British multiethnic society, but also about the human condition in such a situation. A key aspect of her novel is an authorial interrogation of the individual subject's position and identity formation, especially that of the first and second-generation immigrants facing the intensified interconnections and interdependencies of live worlds with social diversity in current globalization. In White Teeth, Smith concentrates on diversity of cultural contexts and the implication of divergent historical routes to illustrate how identity and self-authenticity cannot be perceived and maintained simply in terms of the importation of a single national model, global uniformity or in terms of a retreat into individualistic orientations. Different factors such as ethnicity, personal histories, interfamilial relationships, and cultural belonging are discussed in assessing Smith's treatment of the concept of self-authenticity. Studying these dimensions of the novel, this essay brings to the fore different dynamics within Gerard Delanty’s concept of critical cosmopolitanism as a particularly appropriate medium to explore the ways in which history and interpersonal relationships with diversity act and influence the construction of self-authenticity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical cosmopolitanism"
  • cosmopolitan imagination"
  • self-authenticity"
  • self-understanding"
  • Zadie Smith"
  • "
  • White Teeth"
Beck, Ulrich. “The Cosmopolitan Society and its Enemies”. Theory, Culture and Society, vol. 19, no. 1-2 (2002): 17-44. 
Beck, Ulrich, and Wolfgang Bonss. “The Theory of Reflexive Modernization: Problematic, Hypotheses and Research Programme”. Theory, Culture and Society, vol. 20, no.1(2003): 1-33.
Brennan, Timothy. “Cosmo Theory”. The South Atlantic Quarterly, vol. 100, no. 3 (2001): 659-961.
---. “From Development to Globalization: Postcolonial Studies and Globalization Theory”. The Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies. Edited by Neil Lazarus. Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 120-138.
Çağlar, Ayse. “Media Corporatism and Cosmopolitanism”. Conceiving Cosmopolitanism: Theory, Context, and Practice. Edited by Steven Vertovec and Robin Cohen. Oxford, Oxford UP, 2002,180-90.
Delanty, Gerard. Community. London & New York, Routledge, 2003.
---. “Fear of Others: Social exclusion and the European Crisis of Solidarity”. Social Policy and Administration, vol. 42, no. 6 (2008): 676-690.
---. The Cosmopolitan Imagination: The Renewal of Critical Social Theory. Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
---.  “The Idea of Critical Cosmopolitanism”. Routledge Handbook of Cosmopolitan Studies. Edited by Gerard Delanty. Abingdon/New York, Routledge, 2012, 38-47.
Hannerz, Ulf. “Cosmopolitanism and Locals in World Culture”. Theory, Culture and Society, vol. 7 (1990), 237-251.
Haynes, Patrice. Immanent Transcendence: Reconfiguring Materialism in Continental Philosophy. London, New York, Bloomsbury Publication, 2012.
Head, Dominic. The Cambridge Introduction to Modern British Fiction, 1950-2000. Cambridge,  Cambridge University Press, 2000.
Marandi, Seyed Mohammad, et al. “Identity and Multiculturalism in Zadie Smith’s The Autograph Man”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 18, no.1 (Summer 2013), 129-147, DOI: 10.22059/jor.2013.50912.
Mathias, Anita. “View from the Margins”. Commonweal, vol.127, no. 14 (2000): 27-29.
Moore-Gilbert, Bart. “Postcolonialism and 'The Figure of the Jew': Caryl Phillips and Zadie Smith”. The Contemporary British Novel Since 1980. Edited by James Acheson et al. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2005.
Mota, Aurea, and Gerard Delanty. “Governing the Anthropocene: Agency, Governance, Knowledge”. European Journal of Social Theory, vol. 20 , no. 1 (2017): 9-38.
Palmer, Tom G. "Globalization, Cosmopolitanism, and Personal Identity". Ethic &Politics, vol. 2 (2003): 1-15, http://www.units.it/etica/2003_2/PALMER.htm
Rezaei, Azam, and Fazel Asadi Amjad. "Homi Bhabha and Edward Said on the Migrant’s ‘Hybrid’ Identity and the Possibility of Resistance and Human Agency".  Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 27, no.1, (Summer 2022): 274-300.
Rogers, Katina. "Affirming Complexity: White Teeth and Cosmopolitanism". Comparative Literature Graduate Contributions, vol. 1 (2008): 1-12, http://scholar.colorado.edu/coml_gradpapers/1
Rorty, Richard. Philosophy and Social Hope. New York, Penguin, 1999.
Scott, Jeremy. “Shared and Told Tales: Multiculturalism and Participatory Narrative Identities in Zadie Smith’s White Teeth”. International Journal of the Humanities, vol. 5 , no. 10 (2007): 207-214.
Shaw, kristian. Cosmopolitanism in Twenty-First Century Fiction. Cham, Palgrave Macmillan, 2017.
Skrbis, Zlatko, and Ian Woodward. Cosmopolitanism: Uses of the Idea. London: Sage, 2013.
 Smith, Zadie. White Teeth. London, Penguin Books, 2000.
Strydom, Piet. “Modernity and Cosmopolitanism: from a Critical Social Theory Perspective”. Routledge Handbook of Cosmopolitan Studies. Edited by Gerard Delanty. Abingdon/New York, Routledge, 2012, 25-38.
Thompson, Molly. “ ‘Happy Multicultural Land’? The Implications of an ‘Excess of Belonging’ in Zadie Smith's White Teeth”.  Write Black, Write British: From Post Colonial to Black British Literature. Edited by Kadija George. Hertford, Hansib Publications, 2005, 122- 140.
Turner, S. Beyan. “Cosmopolitan Virtue: On Religion in a Global Age”. European Journal of Social Theory, vol. 4, no. 2(2001): 131-152.
Walters, Tracey Lorraine. "We're All English Now Mate Like It or Lump It: The Black/Britishness of Zadie Smith". Edited by Zadie Smith: Critical Essays. New York, Peter Lang, 2008.