بررسی تطبیقی رمان ملکوت و مورد عجیب دکتر جکیل و آقای هاید از دیدگاه مکتب گوتیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام

چکیده

در دنیای داستان‌نویسی، گوتیک گونه‌ای داستانی است که مرزهای میان واقعیت، توهم و جنون را مطرح می‌کند. بازی واقعیت و توهم با بهره‌گیری از مفهوم مرموز، خواننده را دچار دلهره‌ای درک‌ناپذیر می‌کند و به‌ویژه از موارد وهم و ترس‌های کلی دربارة مرگ بهره می‌برد. این‌گونه داستان‌ها بیشتر در فضایی رنجور و بیمارگونه رخ می‌دهند. یکی از آثار مهمی که در سدة نوزدهم در این سبک نوشته شد، رمان دکتر جکیل و آقای هاید نوشته رابرت لوئی استیونسون بود. این سبک در عرصة رمان‌نویسی ایران نیز راه یافت و ازجمله آثاری که مهم‌ترین شاخصه‌های این مکتب را داراست، رمان ملکوت است که ازلحاظ مضمون و شاخصه‌های مکتب گوتیک قابلیت انطباق با رمان دکتر جکیل را دارد. درماندگی و دوگانگی شخصیت‌ها، مسخ‌شدن، کشمکش و ستیز شخصیت‌ها با دنیای درونی و بیرونی، حضور ارواح، مکان‌های مخوف، مرگ، جنون، قتل‌های رعب‌انگیز، حوادث عجیب، ترسناک و غیرمعقول، هراس و ... از ویژگی‌های گوتیکی این آثار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the kingdom novel and the strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde from the Gothic School Perspective

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Maleki 1
  • Alireza Shohani 2
  • Alireza Asadi 3
1 PhD student in Persian language and literature
2 .Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Ilam University
3 .Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Ilam University
چکیده [English]

Abstract:
In the world of storytelling, Gothic is a kind of story that asserts a line between reality, illusion, and madness. The interplay between reality and illusion, using a mysterious concept, and in particular drawing upon the general illusions and fears about death induce an incomprehensible apprehension in the reader. Such stories usually take place in a painful and morbid atmosphere. One of the most important works written in this style in the nineteenth century was the novel Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson. This genre also found its way into the field of Iranian novel writing, and one of the works that has the most important characteristics of this style is Malakoot, which in terms of content and characteristics of the Gothic school is comparable to Stevenson’s novel. The helplessness and duality of the characters, the metamorphosis, the conflict of the characters with the inner and outer world, the presence of ghosts, scary places, death, madness, horrible murders, strange, scary and unreasonable events, fear, etc. are some of the Gothic features of both these works.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gothic literature
  • Malakoot
  • Dr. Jekyll and Mr. Hyde
  • fear
Batting, Fred. (2011). Gothic translated by Alireza Placid, Tehran: Afraz.
Bineyaz, Fathullah. (2003) Rikht shenasi dastanhaye Gothic, rozname hambastegi, p.6
Chaplin, Sue Specters of low in the castle otranto . romanticism. 2006. 88-177
Ebrahimi, Nader, (2000), baraate estahlal ya khishtan aghazi dar adabiyate dastani,  Tehran: Hozeh Honari.
Golshiri, Houshang. (2009) bagh dar bagh, Volume One, Third Edition, Tehran: Niloufar.
Harris, Robert. Elements of the Gothic novel. Virtual salt. 2011
Jagannathan, Padma. Chosts of romanticism in Nehil Gaiman childrens fiction.2017.  
Mahmoudi, Hassan, (1998), khone abi bar zamine namnak, Tehran: Asa.
Mcnutt, D. the eighteenth – century Gothic novel: an annotated Bibliogrophy of criticism and selected texts. New York. Garland. 1975
Mir Abedini, Hassan. (2008). Sad sal dastan nevici iran, Vol. 1 and 2. Tehran: Cheshmeh.
Mirsadeghi, Jamal (1988). Adabiyate dastani, Tehran: Shafa.
Nasr Isfahani, Mohammad Reza and Khodadai, Fazlullah.  "Gothic dar adabiyate dastani", Bi-Quarterly Journal of Comparative Literature Research, No. 1, Spring and Summer 2013, Volume1, pp 161-191.
Sadeghi, Bahram, (2001), Malakoot, Tehran: ketebe zaman.
Sadeghian, Somayeh. Ishaq Toghyani, negahi be shegerdhaye shakhsiyat pardazi va tafavot haye an dar do dastan malakoot va maskh, ([Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e Zabanhaye Khareji], No. 21. Autumn and winter 2016/1395, pp. 289-314.)
Sheibanian Maryam, Elham Nikroush, neveshtare pasa modern dar do roman malakoot asare bahram sadeghi va sorat jalase asare Jean-Marie Gustave Loclio, Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e Zabanhaye Khareji], No. 24. Autumn and winter 2020/1398, pp. 433-453.)
Slyno, Roger (1995). Edgar Allan Poe Tarjomeh Khashayardihimi, Tehran: kahkeshan.
Stevenson, Robert Louis, (2016), The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Tehran: ketabe shab.
Yazdkhasti, Hamed and Moloudi, Fouad. "khaneshi lakani az shazdeh Ehtejab", Literary Research, No. 21, Fall 2012, Volume 6..pp111-139