مادر و شهرهای رشد یابنده : استعاره ای مدرن در سروده های امیل وِرهارن

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده زبانهای خارجی دکترای زبان و ادبیات فرانسه

چکیده

هدف از نوشتار حاضر بازخوانی دشت های وهم آلود شهرهای رشد یابنده 1895 اثر امیل ورهارن در پرتو نقد روانشناختی است. در این سروده ها تصاویر حوزه ی ناخوداگاه به شهری جان می دهند که هیولاوار پیش می رود و پیکرش را فربه تر می کند. انگاره ی شهر به نحو معناداری با استعاره ی مادر پیوند دارد و وجوه متعدد و متضادی را برمی نمایاند : مظهر صلابت در مقام مادر- شهر از یک سو، مظهر درنده خویی و مادر نرینه ی هولناک از دیگر سو، نیز تجلٌی بخش زندگی ابدی و بازتاب دهنده ی تصویر مرگ توأمان. به نظر می رسد که تنها راه خودیابی انسان روان رنجه در شهر، نماد مادر بدنهاد و خیزاننده ی امیال سیری ناپذیر، این باشد که میل به بودن را از نو بیاموزد. پرسش جهانی سرانجام رهیده از سلطه ی شهرها ؟ در مؤخره ی سروده ها مبین آرزوی ناخودآگاه رهایی از سلطه ی ایزد بانوی مادر است، آرزویی که در برابر قدرت خیره کننده ی او چندان سر برنمی آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mother and The Sprawling City: a modern metaphor in Emile Verhaeren’s poetry

نویسنده [English]

  • MANDANA sadrzadeh
چکیده [English]

Abstract
Abstract
The present study aimed to provide a fresh reading of Emile Verhaeren’s Les Campagnes Hallucinées (1893) and Les Villes Tentaculaires (1895) in light of psychological criticism. The concept of city in his work in meaningfully linked to the metaphor of mother and manifests different and sometimes contradictory aspects: city as mother (an embodiment of strength), the manifestation of ferocity and terrible male mother as the herald of simultaneous life and death. It seems that retrieving the desire, the sole path to the reconnaissance of spiritually suffering human, constitutes a symbol , image and reflection of malevolent mother and a trigger for insatiable desires.But the question is whether the world question will eventually be freed from thee dominance of cities. In the recent poems, freedom from the dominance of Godmother is the expression of the unconscious desire, which does not stand much chance in the face of its stunning power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key terms: metaphor
  • mother
  • Femininity
  • Desire
  • Psychological criticism
  • Emile Verhaeren