بررسی و تحلیل سبک‌ زندگی نیما یوشیج در نامه های او (بر پایه‌ی الگوی اریک لاندوفسکی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

در بسیاری از ارتباطات اجتماعی که در بافت‌های زمانی و مکانی خاصی صورت می‌گیرند، دو گروه «مرجع» و «غیر» مطرح می‌شوند که در مقابل یکدیگر به تعامل می‌پردازند؛ از دیدگاه لاندوفسکی، نشانه‌شناس اجتماعی فرانسه، چهار خط سیر هویتی متفاوتی وجود دارد که او آن‌ها را تعبیر به " سبک‌های متفاوت زندگی" می‌کند و در هریک از این سبک‌ها، گروه‌های غیر، به تناسب گروه هنجارمدار مرکزی ، مسیرحرکتی خاصی دارند: اسنوب، داندی، آفتاب‌پرست و خرس اشکال غیریتی را نشان می‌دهند که هریک به نسبت گروه مرجع هنجارمدار، رفتار خاصی از خود نشان می‌دهند. بر این مبنا، هدف این پژوهش آن است که در گفتمان نامه‌های نیما، شیوه‌های رفتاری او در برخورد با هستی جهان، پدیده-ها و عناصر پیرامون، افراد و محیط‌های اجتماعی گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا چگونگی حضور نیما در جهان و در ارتباط با آن و نیز تفاوت رویکرد و دیدگاه او با دیگران در این زمینه نشان داده شود و از این راه سبک زندگی وی و گوشه‌هایی از هویت و شخصیّت وی آشکار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Lifestyle of Nima Youshij in his letters (Based on the pattern of Eric Landowski)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Shairi 2
  • roya rezaee 3
2 Tarbiat modares university
3 farhangiyan university
چکیده [English]

In many areas of social communication occurred in particular time and place, two group of the "reference" and "other" are raised which interact against each other. From the Landowski perspective, semioticians of French society, there are four different identity trajectories which he interpreted as "different styles of life" and in each of these styles, other groups, according to central norm-oriented group have a certain trajectory: Snob, Dundee, chameleons and bear show otherness shapes that each of them exhibit certain behavior to norm-oriented reference group. Therefore, the aim of this study is to analyzing the behavioral practices in dealing with the existence of the world, phenomena and elements around, people and various social media in the discourse letters of Nima to show the presence of Nima in the world and in connection therewith, as well as differences in approaches and perspectives with others in that field. From this way his life and aspects of his identity and personality is revealed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Reference Group
  • other
  • Nima Youshij
  • Eric Landowski

آقاگل‌زاده، فردوس (1392)، فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، تهران: انتشارات علمی.

احمدی، بابک (1391)،از نشانه‌های تصویری تا متن، تهران: مرکز.

--------- (1393)، ساختار و تأویل متن، تهران: مرکز.

براهنی، رضا (1371)، طلا در مس، جلد2، تهران: انتشارات نویسنده.

بهرام‌پور عمران (1389)، در تمام طول شب، تهران: مروارید.

پورنامداریان، تقی (1389)، خانه‌ام ابری است، تهران: مروارید.

حمیدیان، سعید (1383)، داستان دگردیسی (روند دگرگونی‌های شعر نیما یوشیج)، تهران: انتشارات نیلوفر.

ژوو، ونسان (1394)، بوطیقای رمان، ترجمه نصرت حجازی، تهران: علمی فرهنگی.

ساسانی، فرهاد (1389)، معناکاوی: به سوی نشانه‌شناسی اجتماعی، تهران. نشرعلم.

سجودی، فرزان (گردآورنده) (1391)، نشانه‌شناسی فرهنگی،گروه مترجمان. به کوشش فرزان سجودی، تهران: نشر علم.

شعیری، محمدرضا (1391)، نشانه- معناشناسی دیداری، تهران: سخن.

------------ (1392)، تجزیه و تحلیل نشانه- معناشناختی گفتمان، تهران: سمت.

شفیعی کدکنی، محمدرضا (1383)، ادوار شعر فارسی، تهران: سخن.

عطار نیشابوری، فریدالدین (1383)، منطق‌الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.

معین، مرتضی‌بابک‌ (1393)، «تبیین خلق زبان شاعرانه با استفاده از نظام مبتنی بر تطبیق و لغزش‌های مهار شدة اریک لاندوفسکی»، فصلنامه‌ی مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، ش4. ص 121-134.

------------ (1394)، معنا به مثابه تجربه زیسته، تهران: سخن.

نجومیان، امیرعلی (1385)، «مفهوم دیگری در اندیشه ژاک دریدا»، مجموعه مقالات چهارمین همایش ادبیات تطبیقی، تهران: ص215-226.

یاحقی، محمدجعفر و احمد سنچولی (1390)، «نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج»، پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا). سال 5، شماره 2 (پیاپی 18)، ص43-64.

یوشیج، نیما (1353)، ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نمایش، تهران: گوتنبرگ.

------- (1357)، حرف‌های همسایه، به کوشش سیروس طاهباز، تهران: انتشارات دنیا.

------- (1373)، مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج، تدوین: سیروس طاهباز، تهران: نگاه.

------- (1393)، نامه‌ها، گردآورنده سیروس طاهباز، تهران: نگاه.

Landowski Eric (2004), passions sans nom, Paris: PUF.