تروریسم در برابر زیست‌قدرت: خوانش مفهوم پساسراسربین و نظارت سیال در نمایشنامه زیرزمین اثر ادوارد باند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه انگلیسی دانشگاه امام صادق

چکیده

ادوارد باند در نمایشنامه‌هایش به آسیب‌شناسی خشونت فراگیر اجتماعی که نتیجه گسترش سرمایه‌داری تهاجمی، سازمان‌های سیاسی-اقتصادی و نهادهای امنیتی و نظارتی ناشی از آن است، می‌پردازد. باند در زیرزمین با نگاهی آخرالزمانی جامعه‌ای در 2070.م را به تصویر می‌کشد که نهادهای نظارتی و ساختارهای سرمایه‌داری در آن ارتباطات انسانی را از هم گسسته و تروریسم، خشونت و نظارت در آن نهادینه گشته. این نظارت و سراسربینی در زیرزمین با استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد. لذا، در این پژوهش درونمایه پساسراسربین، ساختارهای پسافوکویی قدرت و ماهیت تروریسم در زیرزمین بررسی می‌شود و مفهوم زیست‌قدرت، نظریه‌های مرتبط با دوگانه امپراطوری / مردم و آسیب‌شناسی‌های مربوط به گسترش تروریسم در جهان از فوکو، هارت و نگری و بودریار برای نقد سیاسی-اجتماعی این نمایشنامه به کار بسته می‌شوند. نتیجه اینکه که قدرت حاکم بر جامعه غربی که با شیوه‌های نظارت پساسراسربین صورت می‌گیرد، عاملی برای گسترش خشونت و تلافی‌جویی‌های تروریستی در سطح جامعه جهانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terrorism against Biopower: the Study of Post-panopticism and Liquid Surveillance in Edward Bond’s The Under Room

نویسنده [English]

  • Jalal Dehkordi
Lecturer at Imam Sadiq Uinversity
چکیده [English]

In his plays, Edward Bond studies the prevalent violence in society as a consequence of the development of aggressive capitalism, economic and political institutions and institutional surveillance. In his The Under Room, Bond stages a dystopia within which surveillance and capitalistic administrations have devastated the social communication, and terrorism have impinged on the citizens’ lives. In the play, panopticism and surveillance are conveyed by informational technologies and data control. Therefore, in this research the themes of post-panopticism, liquid surveillance, and terrorism are studied in The Under Room. To meet such objective the concept of biopower, the binary opposition of multitude/people and the socio-cultural impulses of terrorism are put forth by utilizing Foucault, Baudrillard and Hardt-Negiri’s ideas. In a nutshell, the researcher concludes that post-panopticism and liquid surveillance are the governmental authoritarian means which result in the development of aggression and terroristic retaliations in the symbolic society of The Under Room.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edward Bond
  • postpanopticon
  • terrorism
  • The Under Room
  • Liquid Surveillance
  • Biopower

Anderson, Ben (2012). "Affect and Biopower: Towards a Politics of Life". in Transactions 37, 28-43.

Baudrillard, Jean (1975). The Mirror of Production. Trans. Mark Poster. St. Louis: Telos Press.

---------------------. (2003). The Spirit of Terrorism. Trans. Chris Turner. London: Verso.

Bauman, Zygmunt (2006). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press,

----------------------- & David Lyon (2013). Liquid Surveillance: A Conversation. London: polity

Bigo, Didier (2011). "Security: A Field Left Fallow", in M. Dillon and A. W. Neal, eds, Foucault on Politics, Security and War. London: Palgrave Macmillan.

Billingham, Peter (2014). Edward Bond: A Critical Study. London: Palgrave Macmillan.

Bond, Edward (2000). The Hidden Plot; Notes on Theatre and the State. London: Bloomsbury Methuen Drama.

------------------ (2001/ 1380). Ahmagh (The Fool). Trans. B. Ghaderi, Tehran: Sepide Sahar

------------------ (2006). Plays 8, London: Methuen

Finn, Jonathan (2005). "Potential Threats and Potential Criminals: Data Collection in the National Security Entry-Exit Registration System". in Elia Zureik and Mark B. Salter, eds, Global Surveillance and Policing: Borders, security, identity. Cornwall: Willan Publishing.

Foucault, Michel (1972). Power/ Knowledge. Ed. C. Gordon. New York: Pantheon Books.

--------------------- (1977). Discipline and Punish, the Birth of Prison. New York: Vintage.

--------------------- (1988). Politics, Philosophy, Culture. Ed. D. Kritzman. Trans. A Sheridan. New York: Routledge.

Hardt, Michael and Antonio Negri (2001). Empire. Cambridge: Harvard University Press.

Hawkes, David (2003). Ideology. London: Routledge.

Kelly, Mark G. E. (2009). The Political Philosophy of Michel Foucault. New York: Routledge.

Lyon, David (2005). "The Border is Everywhere: ID Cards, Surveillance and the Other", in Elia Zureik and Mark B. Salter, eds, Global Surveillance and Policing: Borders, Security, Identity Cornwall: Willan Publishing

Marx, Karl and Fredrick Engels (2007). Communist Manifesto. New York: International.

O'Farrell, Clare (2005). Michel Foucault. London: Sage publications.

Robins, Kevin and Frank Webster (1988). "Cybernetic Capitalism: Information, Technology and Everyday Life". in Vincent Mosco and Jane Wasko, The Political Economy of Information, Madison, University of Wisonsin Press.

Simon, Bart (2005). "The Return of Panopticism: Supervision, Subjection and the New Surveillance". Surveillance & Society, 3 (1): 1-20.