جلو‌ه‌های تهران در دستار و گل سرخ: نقدی جغرافیایی بر پایتخت بر اساس دید خارجی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه و استاد زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر مفهوم فضا در حوزه‌های تطبیقی بیش از پیش اهمیت یافته و ادبیات تطبیقی نیز از رویکردهای مکان‌محور بی‌بهره نمانده است. از سوی دیگر با وجود حجم گستردۀ مطالعات تطبیقی مکانی که تاکنون در حوزۀ ادبیات انجام شده – که از آن جمله می‌توان به اسطورۀ  تهران (1385) اشاره کرد-  جای خالی یک مطالعۀ همه‌جانبه دربارۀ شهر تهران احساس می‌شود. یکی از جدیدترین رویکرد‌های ادبیات تطبیقی، نقد جغر‌افیایی است. ویژگی‌های خاص این نقد موجب شدهاستکه آن را در مطالعۀ حاضر به عنوان رویکرد پژوهشی انتخاب کنیم. در این مقالۀ دید یک خارجی نسبت به شهر تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اثر انتخابی ما،  دستار و گل سرخ، شبیه به  سفرنامه‌ است و با توجه به معاصر بودن آن و ارائۀ تصویر جدیدی از شهر تهران، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب شده است. در سایۀ روش تحقیقاتی وستفال، تلاش خواهیم کرد به جنبه‌های جدیدی از مکان شهری بازنمایی ‌شده در این اثر دست یابیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran in Le turban et la rose, a study of a stranger point of view with the geocritical approach

چکیده [English]

Abstract

In recent years the concept of space in the comparative studies has become more important than ever. Comparative Literature also has been influenced by the space-based approaches. One of the most possible subject in this matter could be the study of a city and its multiple spaces. But, there has not been enough literary researches about the city of Tehran (we appreciate nevertheless اسطوره ی تهران the myth of Tehran by Jalal Sattari). One of the newest approaches in space-based comparative literature is the geography criticism. Its Special features give it the aspect of an original approach and make it our selected research method in this article. In this paper, the stranger point of view towards Tehran will be examined in Le turban et la rose, written by François Nicoullaud, the former french ambassador in Iran. The purpose of this research is to find the particular look that the writer has had to this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Geocriticism
  • stranger point of view
  • the study of poly-sensoriality
  • multi-focality
  • the urban world
-          ستاری،جلال، اسطورۀ تهران، تهران،دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مجموعۀ تهران‌شهر، چاپ دوم، 1388.
-          حاجی حسن عارضی، غزاله ؛ حسینی، احسان، «نقد جغرافیایی به روایت وستفال»، در نقد نامه، کتاب تخصصی پژوهش در حوزۀ هنر، سال اول،ش 4، نقد جغرافیایی هنر، چاپ اول، 1392.
-          Bakhtine, Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman (1975), traduit de russe par Olivier, Daria, Paris, Gallimard, 1987.
-          Buell, Lawrence, The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture, Cambridge, Harvard UP, 1995.
-          Collot, Michel,  Pour une géographie littéraire, Paris, corti, 2014.
-          Meeker, Joseph, The Comedy of Survival: Literary Ecology and a Play Ethic, Arizona, University of Arizona, 1997.
-          Ryan, Marie-Laure: «Space»,  In Hühn, Peter et al. (eds.): the living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University, 2009. URL = http://www.lhn.unihamburg.de/article/space.
-          Tally, R.T.,  Geocritical Explorations. Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies, New York, Palgrave MacMillan, 2011.
-          Westphal, Bertrand,
La géocritique, mode d’emploi, Limoges, Presses Univ, 2000.
           La géocritique, réel, fiction, espace, Paris, Editions de Minuit, 2007, p. 29-30.
-          William, Ruekert, « Literature and ecology: an experiment in ecocriticism » in Iowa Review, vol. 9, n° 1, 1978.