بررسی و تحلیل «ابر شلوارپوش» مایاکوفسکی به عنوان بارزترین نمونه شعر فوتوریستی روسیه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دکترای ادبیات روسی

چکیده

ولادیمیر مایاکوفسکی (1930-1893) از شاعران بنام قرن بیستم و
مکتب فوتوریسم روسی است. در میان آثار وی، منظومة «ابر شلوارپوش» به‌ عنوان یکی از
مهم‌ترین آثار فوتوریستی و برنامة زندگی‌ شاعر شناخته ‌شده و مورد توجه و بررسی
منتقدان بزرگ ادبی قرار گرفته‌است. در این مقاله‌ سعی شده تا با رویکرد تحلیل
محتوا، هر یک از چهار بخش منظومه «ابر شلوارپوش» و روند دگرگونی دیدگاه مایاکوفسکی
به ‌هنگام نگارش منظومه بررسی و تحلیل شود. مواردی که مقالة حاضر به آن‌ها خواهد
پرداخت، به‌‌ مسلخ کشیدن عشق مرسوم و شکستن کلیشه‌های موجود دربارة عشق در فصل
نخست، بیان دوگانگی و تضاد شاعر با دنیای پیرامون در فصل دوم، برائت جستن از
ساختارهای اجتماعی و مذهبی موجود و ارائة تصویر هنر ناب و آرمانی در فصل سوم
منظومه و فراخواندن به‌ انقلاب و تبیین ضرورت آن در فصل چهارم «ابر شلوارپوش» است.
بخش‌هایی از منظومه که بیانگر هر یک از این دیدگاه‌هایند، در متن مقاله ارائه شده
است. هدف مقاله، تحلیل محتوای بخش‌های مهم منظومه و تبیین و تفسیر این دیدگاه‌های
شاعر، خاستگاه آن‌ها و دلایل مطرح نمودن آن‌ها در منظومة «ابر شلوارپوش» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The Cloud in Pants": An Outstanding Example of Russian Futurist Poetry

نویسنده [English]

  • Zahra Mohammadi
Department of Russian Language & Literature. University of Tehran
چکیده [English]

Vladimir Mayakovsky (1893-1930) is one of the well known
poets of the 20th century and Russian futurism. Similar to Italy and other
European countries, futurism in Russia was the messenger of modernism and
revolution in the arts, society and politics. The futurist poets were trying to
give their message to the addressee. Mayakovski as a futurist poet was not
excluded from this rule. Among his works, the poem "The Cloud in
Pants," is known as one of the important futuristic works which conveys
the ideology of  Mayakovsky and is studied
by famous literary reviewers. In this article the evolution of Mayakovsky's
point of view, during writing the poem "The Cloud in Pants" is
studied by surveying all four chapters of this poem. Furthermore, important
problems such as Love, social structure, art, religion and the necessity for change
and revolution in society which are of the main concerns of the poets in the
mentioned poem, is investigated. The aim of this article is to describe these
concerns, their origin and the reason for their representation in the "The
Cloud in Pants".

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Cloud in Pants
  • themes
  • Futurism
  • Analysis and Survey
  • Mayakovsky