تحلیل گفتمان انتقادی هویت ملی در سینمای پس از انقلاب مکزیک بر مبنای فیلم «جهنم»

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکدة ادبیات و زبان های خارجی، دکترا

2 دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای لاتین

چکیده

سینما به ‏عنوان یکی از صنایع فرهنگی، ارتقاء دهندة هویت، حافظه، رؤیا و پروژه‏های جمعی است. واضح است که کشور مکزیک نیز برای معرفی هویت جمعی خویش به‏ جهانیان از این صنعت بهره برده است. بررسی چگونگی بهره‏بری مکزیک از این صنعت، می‏تواند گام مؤثری در بهبود سینمای این کشور به ‏شمار آید. رویکردهای منشأشناسی ملت‏ها، بر فرهنگ، به ‏عنوان پیش‏شرطی ضروری برای ساخت و تجربة هویت ملی، اتفاق نظر دارند. آنچه یک فیلم را در ارتباط با سینمای یک ملت قرار می‏دهد، «فرهنگ عمومی و جمعی یک ملت» است. فیلم «جهنم»، علی‏رغم پرداختن به قاچاقچیان موادمخدر در مکزیک، تنها هویت فرهنگی و ملی بخش شمالی مکزیک را بازتاب می‏دهد. از طرف دیگر، مکزیک هنوز راه زیادی را تا تحقق اهداف انقلابی خویش پیش‏روی دارد. اتخاذ رهیافت شفاف‏سازی و مقابله با مسائل اجتماعی در این فیلم، نشان از این دارد که سینمای مکزیک بر آن است تا گام‏های مهم در راستای تحقق این اهداف بردارد. در پژوهش حاضر، رویکرد انتقادی فیرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین و در وجوه روایی، ادبی و سینمایی فیلم «جهنم» به کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Discourse Analysis of National Identity in Post-Revolutionary Mexican Cinema, Based on the Film “HELL”

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghroosta 1
  • Elaheh Nourigholamizadeh 2
چکیده [English]

Cinema as a Cultural Industry, is the promoter of identity, memory, dreams and collective projects. Mexico has introduced its collective identity to the world, using this industry. Examining the application of this industry in Mexican Cinema can be considered an important step for improving the country’s cinema. Approaches to the origins of modern nations consider culture as a fundamental constituent of construction and experience of a nation and the linking element of a film to a national cinema is common mass culture of that nation. The film “Hell”, in spite of considering Mexico's drug trafficking problem, only reflects the national and cultural identity of the northern part of Mexico. On the other hand, Mexico has still a long way to achieve its revolutionary goals. Adopting a transparent approach and dealing with social problems in this film shows that Mexican cinema is trying to take key steps toward achieving these goals. In this research, the critical method of Fairclough in three levels (Description, Interpretation and Explanation) and three aspects (Literary, Dramatic and Cinematic) was applied in the film “Hell”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical discourse analysis
  • Film “Hell”
  • Mexican Cinema
  • National Cinema
  • National Identity