راهبردهای کنشی زبان آموزان در آزمون کلوز

نویسنده

چکیده

این تحقیق به بررسی مهارت های فردی زبان آموزان در مرحلة سنجش تحت عنوان «راهبردهای کنشی» هنگام انجام آزمون کلوز(cloze) می پردازد. هدف این بررسی تحلیل و تبیین این موضوع می باشد که آزمودنی ها از چه راهبردهای کنشی‘ در انجام آزمون کلوز استفاده می کنند و این که در واقع چگونه به انتخاب این راهبردها می رسند. داده های این تحقیق از تعدادی از دانشجویان دختر و پسر دورة کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز از طریق انجام یک آزمون کلوز و سپس از روش مصاحبه و پروتکل کلامی جمع آوری شده است. تحلیل داده های این تحقیق بر اساس چارچوب نظری روبین(Rubin) و دسته بندی راهبردی کنشی ارائه شده توسط او انجا م گرفت و نتایج فوق بدست آمد: الف) تأثیر راهبردهای اصلاحی (Monitoting) در انجام آزمون و انتخاب راهبرد ب) نقش و تأثیر ترجمه به زبان اول در انجام آزمون ج) استفاده از روش چند راهبردی در قسمت های مشکل آزمون.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study investigates the reception strategies employed by EFL learners while completing a doze test. It presents the strategies they used and how they arrived at a solution to the gaps. Data was collected via semi-structured interview and think - aloud technique. The data was analyzed on the basis of the categories of general scheme of cognitive learning / reception strategies proposed by Rubine (1987), in terms of type and frequency. The study revealed; (a) the effect of monitoring strategies on their performance; (b) the contribution of translation into first language on the task, and (c) the use of multiple strategies on "demanding items". Other findings have also been discussed to give a better picture of their strategic performance during the course of performing on the task.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloze Test
  • Interview
  • Language Test
  • Learning Strategies
  • Test Takers Strategies
  • Think - aloud Technique