خوانش روایت: لزوم استفاده از کانون سازی درروایت داستانی

نویسندگان

چکیده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران
منظور از کانون سازی کانون دیدی است که در وایت شکل گرفته است واز آن منظر که ممکن است زمانی‘ مکانی‘روانشناختی یا ایدولوژیکی باشد افراد و وقایع داستانی مورد مشاهده و ارزیابی قرار می گیرند. اما چه نیازی به افزودن اصطلاح فنی دیگری است وقتی زاویه دید همان مسائل را عنوان می کند؟ باید گفت که در مطالعات مربوط به زاویة دید بیشتر راوی مرکز توجه است و دیدگاه او اساس کار ما را تشکیل می دهد. این درحالی است که در مطالعات کانون سازی هر کدام از شخصیت ها را همپای راوی مدرک و بیننده ای خاص از داستان به حساب می آوریم و بر این باوریم که ادراک و ارزیابی های او دریچه ای تقریباً هم ارزش دریچه راوی به دنیای داستانی و قضایای آن می گشاید. پس صرف لحاظ کردن مطالعات کانون سازی درکنار مطالعات روایت گری چند صدایی بودن روایت را نیز توجیه می کند. علاوه بر آن در لحظاتی که قطعاً نمی توانیم ادراکی را به راوی منتسب بدانیم اما لفظ لفظ آشنای راوی است‘ کانون سازی ما را یاری می کند تا عاملی را که به روایت سمت و سوی خاص داده است بشناسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article is mainly focused on one of the elements of the narrative, focalization that is at work along with narration to produce desired literary effects. Focalization is basically a cognitively- minded narratological concept that deals with perceptual, psychological and
ideological stances adapted in the narrative by either narrator(s) or
character(s). In focalization studies we focus on the question of how
the reader responds to the narrative drawing on the textual devices provided by the above stances. These assumed viewing positions attribute certain taint and color to narrative and help the reader to infer how the existents of the two levels of story and discourse perceive the fictional world and how they are related.
Key Words: , ,.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Focalization
  • Genette's typology
  • types and facets