انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار

نویسنده

چکیده

این نوشته که با هدف بررسی وضعیت دوره های ESP در مقطع کارشاسی از طریق نظرخواهی از دانشجویان رشته های فنی مهندسی، پزشکی، علوم اجتماعی و علوم انسانی انجام پذیرفت، نشانگر آن است که دوره های esp برای موفقیت دانشجویان در رشته تحصیلی مربوطه شان، ضروری است هر چند که به علت کوتاهی، ضعف محتوی درس و تمرینات کتابی این دوره ها تقریبأ کارائی بایسته را ندارند در این زمینه پشنهادهایی نیز برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده ات. همچنین برای تعیین توانش زبانی دانشجویان رشته های فی مهندسی و پزشکی، از این دانشجویان آزمون تافل (tofel) به عمل آمد تا معلوم شود آیا این فرض که چون مخاطبان حداقل در سطوح متوسطی از توانندی زبانی اند، تدوین کتاب و تدریس آن، برای دانشجویان ایرانی با این فرض مناسب است؟ نتایج حاصله نشان داد که دانشجویان حاضر از لحاظ توانش زبانی در سطح متوسطی جای دارند. هم چنین برای مقایسه توانش زبانی دانشجویان سال آخر زبان انگلیسی با دانشجویان رشته های دیگر، از این دانشجویان نیز آزمون تافل به عمل آمد. اگر چه توانش زبانی دأنشجویان رشته زبان انگلیسی اخنلافی معنی دار با توانش زبانی دانشجویان دو رشته دیگر داشت، ولی در زمینة مهارت شنیداری اختلاف معنی داری مشاهده شد. همچنین نمرهء کل دانشجویان رشتهء زبان انگلیسی در آزمون تافل از ضعیف بودن أین دانشجویان د ر زبان عمومی به هنگام پایان تحصیل حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • English for Specific purposes
  • General English
  • Language Components and Skills
  • Linguistic Competence
  • Practical Purposes