مقایسه صفات فعلی فاعلی و مفعولی در زبان روسی و فارسی

نویسنده

چکیده

صفت فعلی فاعلی و مفعولی در هر دو زبان، همانطوری که از نامشان پیدا است، ویژگی های موصوف خود را بیان می نمایند. این دو صفت، ضمن بیان ویژگی موصوف، بیان کنندهء عمل فعلی اند که از آن مشتق شده اند. صفات فاعلی و مفعولی در زبان فارسی از تمام افعال می توانند مشتق شوند، ولی در زبان روسی صفت فعلی مفعولی فقط از افعال گذرا (متعدی) ساخته می شوند. در زبان فارسی فقط صفات مفعولی می توانند بیان کنندهء رمان باشد، در صورتی که در زبان روسی هم صفات فعلی فاعلی و مفعولی چه از لحاظ شکل و چه از لحاظ معنی دارای مفهوم زمان اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

As their names show, nominative and objective adjectives represent the characteristics of the nouns they modify in both languages. Along with expressing the characteristics of the nouns they modify, these two adjective types indicate the action inherent in the verbs from which they are derived. In Persian, nominative and objective adjectives can be derived from all verbs, in Russian, however, objective adjectives can only be derived from transitive verbs. While in Persian only objective adjective contain the concept of time, in Russian nominative as well as objective adjectives represent the concept of time both in form and in meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intransitive verb
  • Nominative adjective
  • objective adjective
  • past stem
  • present stem
  • transitive verb